Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Успешно приключи проекта „Обществена трапезарията за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец” при Община Лясковец за 2011 г. 02.05.2011 От 03.01.2011 г. в Община Лясковец отново функционираше Обществената трапезария. Проектът „Обществената трапезария за лица семейства в социален риск от гр. Лясковец” е финансиран от фонд „Социално подпомагане” при МТСП. Продължителността на проекта бе 4 месеца, т.е. от 03.01.2011 г. до 30.04.2011 г. Общата стойност на проектът бе в размер на 5138.94 лв. Сумата се осигури от фонд „Социално подпомагане” гр. София, включваща осигуряване средства за безплатен обяда на 30 бенефициенти, за 82 дни по 1.90 лв., размер на 4674.00 лв. и други разходи /режийни/, в размер на 464.94 лв. Приносът на Община Лясковец се изразяваше в осигуряване на средствата за работната заплата на работника в кухнята и средства за заплащане на изразходваната ел. енергия за приготвяне на безплатния обяд на бенефициентите. Целите на проектът: • Предоставяне и развитие на качествени и навременни социални услуги на територията на Община Лясковец; • Разширяване на обхвата на подпомогнатите лица на територията на гр. Лясковец; • Подобряване качеството на живот на лицата и семейства в риск. • Облекчаване на бюджета на социално слабите слоеве на населението, чрез удовлетворяване на техните основни жизнени потребности. Партньорите по проекта бяха: Областен съвет на БЧК гр. В. Търново и Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. Изпълнител на проекта: Община Лясковец, чрез служителите в Домашен социален патронаж - гр. Лясковец. Целевите групи включени в проекта: • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; • Лица с доказани липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; • Скитащи и бездомни деца и лица. Капацитетът: за 30 социално слаби лица. Във връзка с приключването на проектните дейности екипа на проекта направи проучване сред потребителите на Обществената трапезария за качеството на предоставянето социална услуга. Потребителите дадоха отлична оценка на работата на кухненския персонал, за работата на екипа по проекта и за качеството на предоставената услуга. В правеното проучване лицата от уязвимите групи препоръчваха тази услуга да се предоставя задължително в отоплителния сезон, някои бенефициенти пожелаха да се предоставя целогодишно. Резултатите от анкетата показват, че са постигнатите крайните цели, които си е поставила Община Лясковец, чрез предоставянето на тази социална услуга в общността. Постигнати са следните резултати: • Повишаване качеството на живот на 30 човека в неравностойно положение, Разработен и приложен успешен модел за предоставяне на нова социална услуга - Обществена трапезария; • Подобряване качеството на храненето и намаляване на здравословните проблеми на 30 социално слаби лица; • Подобряване на координацията между отделните институции, повишен е капацитета за управление проекти от страна служителите в ДСПатронаж и Общинска администрация; • Създадени трайни взаимоотношение между партньорите по проекта; • Повишена информираност на населението относно възможностите за ползване на новата социална услуга в общността - Обществена трапезария.