Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на заседание на Общински съвет-Лясковец на 28.07.2011 г. 27.07.2011 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Отчет за дейността на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 г.   2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 г.   3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2011 г.   4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.   5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект "Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови възможности", Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната икономика" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".   6. Изменение на Решение № 452/29.04.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.   7. Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г.   8. Искане от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница за финансова помощ, във връзка с ремонт.   9. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2011 г.   10. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.   11. Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост – 2 броя предложения.   12. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – 2 броя предложения.   13. Определяне предназначение на общински жилища.   14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна.   15. Ново обсъждане на Решение № 654 и Решение № 668 от 23.06.2011 г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка със заповеди №№ СА 03-03-13 и СА 03-03-14 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.   16. Питания.