Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.12.2011 г. 28.12.2011 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.12.2011 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 г. 2. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2011 г. 3. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2012 година. 4. Издаване запис на заповед от Община Лясковец в полза на МРРБ - Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/018 по проект "Карвинг - Фестивал "Лясковец "Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство". 5. Изменение на Решения №№ 660 и 661 от 23.06.2011 г. на Общински съвет-Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД – 2 бр. предложения. 6. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2012 година. 7. Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2012 г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в него. 8. Възобновяване дейността на стоматологичния кабинет в корпус І на СОУ "Максим Райкович" от 01.01.2012 г. 9. Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 10. Отчет за изпълнение плана за продажби по ЗПСК и ЗОС през 2011 г. 11. Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. 12. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година, по реда на ЗОС. 13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост – 2 бр. предложения. 14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица. 15. Упълномощаване на кмета на Общината да представлява Община Лясковец в Регионално сдружение "За чисти селища" и упълномощаване на втори представител, при невъзможност от страна на кмета да присъства на заседанията на УС на сдружението. 16. Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. 17. Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”. 18. План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2012 година. 19. Питания.