Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обществената трапезария в Община Лясковец, продължава още четири месеца през 2013 г. 18.01.2013 От 02.01.2013 г. в Община Лясковец продължава да функционира Обществената трапезария. Проектът се изпълнява от Община Лясковец (бенефициент по договора), а средствата се осигуряват от фонд „Социална закрила”, при Министерство на труда и социалната политика. Целта на проекта: да облекчи живота на хората от социално слаби семейства и хората с увреждания, като им осигури топъл обяд. Капацитетът на обществената трапезария е увлечен на 44 бенефициента. Териториалният обхват включва само за социално слаби лица и семейства от град Лясковец. Обществена трапезария осигурява топлия обяд всеки работен ден на уязвимите лица и семейства. Приготвянето и разпределението на храната се извършва от работещите в Домашен социален патронаж гр. Лясковец. Партньорите по проекта са: - Областен съвет на БЧК гр. В. Търново; - Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. Фонд „Социална закрила” осигурява средства в размер на 8228,00 лв. за изпълнение дейностите на проекта - приготвяне на топлия обяд на потребителите. Като сумата от 7 480,00 лв. са средства за хранене на 44 лица за 85 дни (за периода от 02.01.2013 г. до 30.04.2013 г.) по 2,00 лв. на ден. Сумата от 748,00 лв. са за други режийни разходи. Община Лясковец, като бенефициент на този социален проект осигурява средства за ел. енергия необходима за приготвяне на храната и средства за възнаграждение на наето лице по граждански договор, като кухненски работник. Областния Съвет на БКЧ гр. В. Търново ще участва с безвъзмездно предоставени хранителни продукти. Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец участва в дейност „Популяризиране на проекта”, чрез участие в комисията по подбор на бенефициентите и при необходимост провеждане на консултации. Проектът се управлява от специален екип, в който са включени- представители на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, представител на Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. Св. Петър и Павел” гр. Лясковец - партньор по проекта и представител на дирекция „Социално подпомагане” гр. Г. Оряховица. Същият е изработил и Правилник за дейността на Обществената трапезарията. Чрез него са определени и бенефициентите на новата социална услуга. Целевите групи, които могат да се възползват от тази услуга са : - лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; - самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; - скитащи и бездомни лица и деца.