Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 януари 2013 г. 30.01.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.01.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД. 2. Изменение на Решение № 37/29.12.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП "Регионално развитие", по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018, проект "Карвинг - Фестивал "Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство". 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 4. Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг. 5. Приемане на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец. 6. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества. 7. Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. 8. Приемане Общинска програма за развитие на младежта в община Лясковец за периода 2013-2016 г. и Общински план за действие - 2013 г. в изпълнение на програмата. 9. Отчет за изпълнение на плана за продажби по ЗПСК и ЗОС през 2012 г. 10. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2013 г. 11. Актуализация на Методиката за образуване на началните цени за продажба на дървесина. 12. Отдаване за безвъзмездно ползване на част от имот на ОУ "П.Р.Славейков" с.Джулюница. 13. Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост. 14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица – 2 броя предложения. 15. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2012 г. 16. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 ноември 2011 г. до 31 декември 2012 г. 17. Опрощаване на публични държавни вземания. 18. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2012 г. 19. Питания.