Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители 26.02.2013 Община Лясковец с одобрен проект  по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители Община Лясковец спечели проект „Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Основната цел на схемата да е повиши квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Очаква се договора за безвъзмездна помощ между община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” – Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” да бъде сключен през месец Март. Общата цел на проекта е свързана с повишаване капацитета и подобряване на компетенциите на общинските служители в община Лясковец за модерно, ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения. Основните дейности по проектното предложение предвиждат провеждането на редица обучения, чрез които ще бъдат обучени общо 49 служителя на общинска администрация Лясковец в това число кметове на населени места. С финансиране от Европейския социален фонд се предвижда да бъдат проведени три обучения в Института по публична администрация /ИПА/ по различни теми като: „Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация”, „Връзки с обществеността” и „Система за управление на информационната сигурност на административното звено”. Ключова дейност по проекта е провеждането на обучения, с цел повишаване на ключови компетенции на 40 общински служители по лидерски умения и екипна ефективност” и повишаване на ключови компетенции на 30 общински служители в рамките на обучение „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти”. Също така в рамките на проекта 10 общински служители ще подобрят компютърните си умения, а други десет ще придобият компетентности за електронно управление. Поради нарастващата нужда от чуждоезиково обучение 15 общински служители ще бъдат включени в обучение за придобиване на Ниво А1 по Английски език. Обща стойност на проекта е в размер на 85 544,39 лева, като продължителността е 12 месеца. Към настоящия момент община Лясковец участва в изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” заедно с общините Елена и Тетевен. Първият партньорски проект се осъществяван от страна на Община Елена и е свързан с оптимизиране на общинското управление и повишаване на ефективността чрез преструктуриране на административните структури и звена и подобряване на работните процеси. Вторият партньорски проект се осъществяван съвместно с община Тетевен и е насочен към обмяна на опит и внедряване на добри практики за ефективно управление на човешките ресурси в малките населени места, като се предвижда организирането на обучителни пътувания до две общини в Унгария и Италия.

Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители