Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Прессъобщение във връзка с пресконференция по проект "Протегната ръка за по-достоен живот" 22.04.2013 От 01.02.2013 г. в Община Лясковец се реализира проект „Протегната ръка за по-достоен живот” по договор № BG051PO001-5.1.04-0099-С0001, по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.   Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на: 169 568,39 лв.   Продължителността на проекта е 16 месеца: от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г. Предоставяне на почасовите социални услуги в домашна среда е 12 месеца.   Териториалният обхват на проекта е : гр. Лясковец и съставните на общината села – с. Драгижево, с. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Джулюница.   Целевите групи, които могат да се възползват от почасовите социални услуги са: - Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца; - Възрастни хора с увреждания и невъзможност за самообслужване; - безработни лица, които да предоставят почасови социални услуги.   Общата цел на проекта е: Създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги. Усъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги: Личен асистент”; ”Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за независимост и социално включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа.   Специфичната цел на проекта е: - усъвършенстване и интегриране на социалните услуги: „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, чрез прилагане на гъвкаво почасово предоставяне на социални услуги; намаляване на риска от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ; създаване на реална възможност на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да се подпомагат в самостоятелно организиране на ежедневието си; разширяване на обхвата на социалните услуги, чрез включване на повече потребители от всички населени места в общината; повишаване на професионалните умения и мотивация на изпълнителите на посачовите социални услуги, чрез надграждащи обучения.   Във връзка с изпълнение дейностите на проекта, през първите два месеца се извършиха подготвителните дейности, а именно: сформиране екип за управление на проекта, прием на заявление от потенциални кандидат-потребители желаещи да ползват почасови социални услуги, оценка на потребностите на потенциални кандидат-потребители от експерти от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, подбор на потребители желаещи да ползват почасовите социални услуги, подбор на лица, желаещи да представят почасови социални услуги -Домашен санитар, провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение на наетите Домашни санитари и двама експерти в Звеното за услуги в домашна среда за периода 20.03-22.03.2013г. Целта на проведеното обучение бе наетите лица да се запознаят с правата и задълженията и спецификата на предоставяне на почасовите социални услуги. Популяризиране на проекта, чрез провеждане на информационни срещи в съставните на общината села, с цел запознаване на обществеността с дейностите и целите на проекта. Като нов момент в изпълнение дейностите на проекта е създаване на Звено за услуги в домашна среда. Изграденото звено за услуги в домашна среда се намира в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, ул. „Младост” 2. То ще функционира в рамките на 12 месеца /за периода от м. март 2013 г. до м. март 2014 г./. Целта му е да предостави консултации на потребителите на почасовите социални услуги, извършване на домашни посещения на адреси на потребителите - ежемесечно с цел получаване на обратна връзка за качеството на предоставените социални услуги, менторство и подкрепа на домашните санитари. За създаването на звеното бяха предприети следните дейности - подбор на двама експерти за работа в звеното - сътрудник социални дейности и технически сътрудник. След успешно приключилият подбор, двамата експерти бяха наети на работа на 19.03.2013 г. Предстои оборудване и обзавеждане на звеното с необходимата техника и обзавеждане за нормалното му функциониране. Със създаване на звеното за услуги в домашна среда приключи подготвителния етап през първите два месеца от стартирането на проекта. Вторият етап от изпълнение дейностите на проекта включва предоставяне на почасовите социални услуги от Домашните санитари в продължение на 12 месеца /08.04.2013 г. до 07.04.2014г./ На 08.04.2013 г. Община Лясковец нае 19 безработни лица, депозирали своето желание да предоставят почасови социални услуги.От 17.04.2013 г. е нает още 1 Домашен санитар. Общо наети към настоящия момент са 20 Домашни санитари. Наетите Домашни санитари са разпределени по следните населени места: гр. Лясковец – 8 лица; с. Мерданя - 1 лице; с. Джулюница – 4 лица; с. Козаревец – 2 лица; с. Драгижево – 3 лица; с. Добри дял - 2 лица. Потребителите, които ще се възползват от почасовите социални услуги Домашен санитар са 62 души. Разпределени по населени места са както следва: от гр. Лясковец - 23 лица; с. Джулюница - 15 лица; с. Добри дял - 7 лица; с. Драгижево - 7 лица; с. Козаревец - 6 лица и от с. Мерданя - 4 лица. В проектът е разписано наемане психолог, които ще провежда психологически консултации на 4 потребители и техните членове, с цел преодоляване на тяхната социална изолация. Предвидено е още провеждане и на групови консултации. Освен психолог, по проекта ще бъде нает и експерт-супервизия, които да работи с Домашните санитари, с цел повишаване професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, което ще осигури по-добро качество на социалните услуги.   Очакваните резултати след реализацията на проект „Протегната ръка за по-достоен живот” са: -превенция на институционализацията чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на 52 потребители от община Лясковец; -повишаване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на възможности за достъп до социални услуги; -усъвършенстване на почасовите социални услуги в домашна среда за лична помощ, социална подкрепа и за комунално-битови дейности на територията на Община Лясковец; -разкрити 26 работни места в сферата на социалните услуги и повишаване на квалификацията на наетите лица; -осигуряване на равни възможности на хората с увреждания и преодоляване на дискриминационните практики; -пълноценно участие в обществения живот и социално включване на потребителите, включени в проекта; -повишаване на информираността на лицата от целевата група за предоставяните им възможности за ползване на социални услуги в общността; -подобряване на между институционалното сътрудничество при реализиране на проекти и предоставяне на социални услуги в общността.

Прессъобщение