Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 април 2013 г. 24.04.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2013 г. (петък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Вземане решение за създаване на Общ устройствен план на Община Лясковец. 2. Дарение на недвижим имот от Йорданка Димитрова Михова. 3. Отпускане на месечна стипендия от Община Лясковец на Димитър Николаев Дамянов за участие в състезания и тренировъчни лагери. 4. План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2013 г. 5. Отчет за дейността на читалищата в община Лясковец. 6. Поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите за местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на проект: "Карвинг фестивал "Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018 по ОП "Регионално развитие" 2007-2013. 7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2013 г. 8. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2013 г. 9. Изменение Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване" гр.Лясковец, приет с Решение № 49/28.02.2012 г. на Общински съвет-Лясковец. 10. Изменение и допълнение на Решение 267/27.02.2013 г. на Общински съвет-Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 г. 11. Изготвяне на проект за частично изменение: - на ПУП на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на УПИ ХVІІ - за училище в квартал 66 - публична общинска собственост; - на ПУП на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на УПИ І - за училище в квартал 103 - публична общинска собственост; - на ПУП - План за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, в обхват на УПИ І - за детска площадка и озеленяване в квартал 80 - публична общинска собственост. 12. Делегиране права на кмета на Община Лясковец за упълномощаване на регистрирани лесовъди за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост. 13. Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот в кв.27, пл.№372 по ЗРП на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с АОС-п № 15/12.11.1997 г. 14. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 15. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за първото тримесечие на 2013 г. 16. Питания.