Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2013 г. 22.07.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.07.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година. 2. Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година. 3. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2013/2014 година. 4. Присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура. 5. Актуализация на цялостните схеми за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на община Лясковец. 6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 134011 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Драгижево, местност "Лукач", община Лясковец. 7. Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на УПИ ІІІ - за Читалище, в квартал 32 по плана на с.Драгижево. 8. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 9. Решение, във връзка с ремонт на сградата на "Медицински център І Лясковец" ЕООД. 10. Искане за наемане на помещение за разкриване на лекарска практика в Здравна служба с.Джулюница. 11. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година. 12. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 13. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година. 14. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2013 година. 15. Питания.