Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 август 2013 г. 23.08.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.08.2013 г. (четвъртък) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък - 1870" гр.Лясковец", по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по "Национална схема за зелени инвестиции" към Национален Доверителен Еко Фонд. 3. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 4. Информация за дейността и финансовото състояние на "Местна инициативна група - Лясковец - Стражица". 5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 000233 по Картата на възстановената собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец. 6. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 г. 7. Искане за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД. 8. Питания.