Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 октомври 2013 г. 28.10.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.10.2013 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2013/2014 година, допълнено с Решение № 362/26.09.2013 г. 2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2013-2014 година в Община Лясковец. 3. Вземане на решение за възлагане чрез конкурс на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец. 4. Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец. 5. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план, за трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - външна канализационна връзка до обект: "Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в урегулиран поземлен имот ІV, в кв.134 по ПУП на гр.Лясковец - промишлена зона", на "БИОФРУТ" ООД, в участъка на преминаване извън границата на населеното място - поземлен имот с № 000214 - полски път, №000512 - друг вид терен със селищен характер, до връзката с главен колектор, преминаващ през поземлен имот с № 119015, отразен по Картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец. 6. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Лясковец. 7. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2013 година. 8. Питания.