Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2013 г. 16.12.2013 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.12.2013 г. (петък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 2. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 3. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2014 година. 4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2014 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите. 5. Информация за икономическото състояние в Община Лясковец. 6. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба. 7. Обявяване имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост – 2 бр. предложения. 8. Определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд. 9. Предложение за изкупуване на идеална част от съсобствен имот, съгласно чл.33 от Закона за собствеността. 10. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. 11. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2013 г. 12. Питания.