Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 януари 2018 г. 19.01.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.01.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия. 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2018 г. 3. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г. 4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 5. Календарен план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г. 6. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 7. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 г. 8. Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец. 9. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец