Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 март 2018 г. 22.03.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2019-2021 година. 2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 3. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 4. Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”. 5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 6. Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) за 2017 г. 7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 044004 в землището на с.Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец. 8. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - план за регулация на гр.Лясковец и План за застрояване, в обхвата на урегулиран поземлен имот I - за озеленяване в квартал 68 по ПУП на гр. Лясковец. 9. Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец. 10. Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г. 11. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година – 2 броя предложения. 12. Закриване на Начално училище „Никола Козлев” гр.Лясковец. 13. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец