Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 април 2018 г. 19.04.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Попълване състава на комисии в Общински съвет - Лясковец. 2. Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г. 4. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 5. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2018г. 6. Актуализация на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015-2020 година, приет с Решение № 570/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец. 7. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2018 г. 8. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2019 г. 9. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 г. 10. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 г. в Община Лясковец. 11. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма”, представляващ имот № 000728 в землището на гр.Лясковец, чрез отдаването му под наем. 12. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец