Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2018 г. 18.06.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.06.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Предаване на публичен ВиК актив Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, изграден по програма ISPA на ЕС, с Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 402/31.05.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“. 3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по обявен прием на проекти съгласно Заповед № РД09-206/06.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите. 4. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите. 5. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-230/09.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите. 6. Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата – 2 броя предложения. 7. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец