Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В община Лясковец за първи път стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи съвместно с платформа „Агора” 20.06.2018 Читалища, неправителствени организации и междублокови пространства могат да получат до 3000 лева за реализация на малки проекти на територията на община Лясковец. За първи път в община Лясковец започва набиране на проекти за финансиране от създадения Фонд за подкрепа на местни инициативи. Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Проекти могат да подават неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Общият финансов ресурс на първата сесия за набиране на проекти от Фонда за 2018 г. е 16 000 лв., които са осигурени от общинския бюджет и платформа „Агора”. В рамките на първата обявена сесия на фонда за 2018 г. приоритет са „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот” като ще се отпускат до 3000 лв. за малки проекти в общността. Срокът за изпълнение на инициативите е с продължителност от 2 до 4 месеца, като крайния срок в който кандидатите могат да депозират проектите си е до 6 Юли 2018 г. Предложенията ще се оценяват съгласно „Критерии за оценка и подбор на инициативи” от оценители на инициативите, назначени със заповед на Кмета на общината, като най-важни критерии за оценка са степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и проблеми на общността и постижимост и значимост на очакваните резултати. Проектите се подават чрез специално разработен формуляр, където участниците трябва да опишат как ще се насърчи участието на хората от общността, как проекта допринася за решаване на значим проблем за общността и по какъв начин ще мобилизира човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата. На проведения информационен ден за обявяване на покана за набиране на проекти по първата сесия на фонда присъстваха над 30 представители на всички населени места от община Лясковец, които споделиха интересни идеи, с които ще кандидатстват за получаване на финансов ресурс от фонда. По думите на представители на Обществения съвет на фонда това е начин всички местни активни граждани да реализират идеите си като получат достъп до финансов ресурс от фонда за подкрепа на местни инициативи. Това е добра практика за насърчаване на гражданското участие чрез привличане на финансов ресурс, който да се разпределя на конкурсен принцип сред местната общност. Фондът за подкрепа на местни инициативи в Община Лясковец е създаден с Решение № 367 на Общински съвет Лясковец от 26.02.2018 г., с което са одобрени и Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец. Това е съвместна инициатива с платформа „Агора“ в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна, който се реализира до края на 2018 г.

В община Лясковец за първи път стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи съвместно с платформа „Агора”