Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Екипът на НУ „Цани Гинчев” участва в междуинституционална квалификация с международно значение 02.07.2018 Екипът на НУ „Цани Гинчев” участва в междуинституционална квалификация с международно значение Екипът на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец, заедно с директорите на Центровете за специална образователна подкрепа в град Плевен и град Долни Дъбник и на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – град Плевен, организираха междуинституционална квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”. Същата се проведе в Крапец, община Шабла и бе посветена на приобщаващото образование и на процесите на сътрудничество между различните структури и учреждения. Квалификацията прерасна в дискусионен форум с професионално-практически и международен резонанс.Селекцията на тематичните модули, организацията и провеждането на мероприятието се осъществи с изключителното съдействие на проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – докторант по Специална педагогика от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Реализираната програма осигури комплексното представяне на междуинституционално сътрудничество с оглед на професионалното израстване на педагогическите специалисти и създаването на възможности за трайно и многостранно участие в процесите на приобщаване. Тематичните модули, под които протече квалификацията бяха функционално оценяване, междуинституционално сътрудничество и превенция на професионалния стрес при работа с деца и ученици. С илюстрацията на модели на човешката външност и изражение, проф. дпсн Лиз Гремион от Висшето педагогическо училище на Кантон Вод, Швейцария, чрез онлайн връзка, представи начина на осъзнаване на процеса как да се научиш да виждаш Другия: за подготовката на учителите да приемат разнообразието. В нея тя представи изследване, проведено с учители в Швейцария, което доказва как обществените стереотипи, превърнали се в лични предразсъдъци, „изкривяват“ оценката, обучението и отношението на учителите към учениците. Проф. Анелия Гърбачева насочи вниманието към теоретичните опори, базовите понятия, структурата и съдържанието на Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето, която е в процес на превод от страна на екип от Министерство на образованието и науката. Фокусът е поставен на системния подход и как той може да се използва във функционалното оценяване на образователната среда и на индивидуалните постижения в обучението, а целта е да се стигне до практиката и по-конкретно до разработването на плана за специална образователна подкрепа. Милен Наков – директор на Център за специална образователна подкрепа - град Плевен и Христина Фидосиева – ресурсен учител и докторант по Специална педагогика - Приобщаващо образование, показаха пътищата, по които може да се изгради успешен приобщаващ модел на образованието, в основата на който стои сътрудничеството между различни образователни и други институции. Татяна Митева – директор на Център за специална образователна подкрепа – град Долни Дъбник и нейният екип проведоха тренинг, чрез който повишиха уменията на всички участници в квалификацията, относно ролята и функцията на всички образователни институции и осъществяването на ефективна комуникация помежду им. Иван Пейчев – заместник-директор на нашето НУ "Цани Гинчев” – град Лясковец запозна присъстващите с начините за превенция и възстановяване от професионалния стрес при работа с деца и ученици. Зоя Кокалова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Плевен и Миглена Терзиева от СУ “Свети Седмочисленици” – Търговище, показаха как на практика се случва функционалното оценяване и как то подпомага работата на общообразователния учител. Междуинституционалната квалификация завърши с „кръгла маса“ и извеждането на 10 стъпки за установяване на успешно междуинституционално сътрудничество, които се отнасят до професионалната подготовка на педагогическите специалисти и по-конкретно на психолога за приобщаващото образование; конкретни предложения до МОН, свързани с приобщаването на учителите в междуинституционалното сътрудничество и практики; създаването на програма от дейности за обмен и сътрудничество на всички училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦЛР, ЦНСТ и др. с оглед на успешното приобщаващо сътрудничество и взаимодействие.