Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец се подписаха 8 договора за финансиране по Фонд за подкрепа на местни инициативи 08.08.2018 В Община Лясковец се подписаха 8 договора за финансиране по Фонд за подкрепа на местни инициативи На 7 август 2018 г. за първи път в Община Лясковец се подписаха договори за финансиране на проекти до 3 хиляди лева от създадения Фонд за подкрепа на местни инициативи между община Лясковец, Платформа „Агора”, чрез проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” и от друга страна - Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, като администратор на фонда. Основният приоритет на Фонда е насочен към насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността. На първата сесия за 2018 година бяха одобрени 9 проектни предложения на неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Общият одобрен финансов ресурс е на стойност 20 809.00 лв., а срокът за реализация на инициативите е с продължителност 4 месеца. Одобрените за финансиране проектни предложения са насочени към стимулиране на местното население в Община Лясковец да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми. Реализирането на проектните предложения ще доведе до постигане на следните очаквани резултати: озеленено и облагородено междублоково пространство в град Лясковец, чрез проектно предложение подадено от Сдружение на собствениците „Заедно” гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 19, вх. А; трансформирано пространството в района на Музея на гурбетчийското градинарство, известно като „Ланджов двор”, с творби от проведен творчески пленер и задаването му като ново културно пространство в града, кореспондиращо тематично и смислово със съществуващия Музей, чрез проектно предложение подадено от Сдружение „Бъдеще за нас” и до подобряване на комуникацията между различните поколения, чрез организиране на редица събития от настоятелствата „Децата на град Лясковец при ДГ „Славейче”, при ДГ „Радост”, ДГ „Пчелица”, Сдружение „3Д” и Сдружение „Партньори за Лясковец”.