Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Младежкият дом в Лясковец се превърна в модерен Трансграничен бизнес инкубатор 09.10.2018 Младежкият дом в Лясковец се превърна в модерен Трансграничен бизнес инкубатор Днес се проведе церемония по официално откриване сградата на обновения Младежки дом в Лясковец. Лентата на новата сграда прерязаха кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова и Николeта Иван Корина – секретар на Общината в побратимения румънски град Виделе. На модернизираната сграда бе направено и освещаване. Водосветът извърши лясковският свещеник отец Богдан, а всички присъстващи гости и представители на проектантския екип, надзора и фирмата-изпълнител бяха посрещнати с българска погача и сол от деца в народни носии. По български обичай с пита, здравец и „Добре дошли” лясковчани посрещнаха и румънските си гости. След като бе срязана лентата, д-р Гецова и г-жа Корина отправиха и поздравления, изказвайки задоволство от доброто сътрудничество, пожелаха си още много бъдещи успехи и съвместни инициативи и бяха бурно аплодирани от гости и граждани за новата придобивка. Лясковец и Виделе си партнират по проект, чиито дейности продължават да се изпълняват и благодарение на който остарялата сграда на Младежкия дом в Лясковец се превърна в модерен и добре оборудван Трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие. Това стана по проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България. Със средства по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, сградата на бившия Младежки дом в Лясковец се превърна в съвременна бизнес сграда, оборудвана за предоставяне на обучения, консултантски услуги и подкрепа за стартиране на собствен бизнес и създаване на заетост в трансграничния регион. Общият размер на инвестицията за цялостна реконструкция, оборудване и обзавеждане на бизнес инкубатора е 540 166 лева, в това число за строително-монтажни работи за реконструкция на сграда за обществено ползване – 402 203 лева. Проектант на обекта е арх. Лъчезар Лалев, а изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „Национална строителна компания“ – София. За предоставяне на бизнес и консултантски услуги е сключен договор за мобилни съвети за създаване на зелени работни места, като екип от петима експерти предоставя съвети за стартиране на собствен бизнес, помощ при разработване на бизнес план, информационни услуги за намиране на подходящи източници на финансиране, информационни и консултантски услуги за безработни лица за подобряване на тяхната адаптивност към трудовия пазар. Основни дейности, които предстоят да се реализират в трансграничния бизнес инкубатор, е провеждане на съвместни обучителни програми и курсове за подобряване на мобилността в селските райони, организиране на езикови курсове и съвместни трансгранични базари (трудови борси) за насърчаване на идеи, възможности и добри практики за създаване на заетост в трансграничния регион. Това допринася за изпълнение на основната цел на проекта да разшири възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България. В сградата на Трансграничния бизнес инкубатор ще се помещава и офиса на Местната инициативна група Лясковец – Стражица, която разполага с финансов ресурс за финансиране на проекти за стартиране на нови услуги и производства, модернизиране на земеделски стопанства и подобряване условията на живот на територията на двете общини.