Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2018 г. 19.10.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Одобряване на Общ устройствен план на Община Лясковец. 2. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 3. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 г. 4. Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник. 5. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи. 6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2018 г. 7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2018 - 2019 г. в Община Лясковец. 8. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2019 г. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 44793.123.104 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка“. 10. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път“ на ползватели за стопанската 2018/2019 г. 11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост - 3 броя предложения, както следва: - урегулиран поземлен имот VІ, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Добри дял; - имот с кадастрален № 2322, за който е отреден урегулиран поземлен имот ХІІ - общински, находящ се в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец; - имот с кадастрален № 756, за който е отреден урегулиран поземлен имот VІ - 756, находящ се в кв. 121 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец. 12. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година. 13. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец