Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2018 г. 16.11.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 22.11.2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г. 2. Поемане на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 500 000 лв., с цел погасяване на съществуващ дълг на Община Лясковец, със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. 3. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2019 г. 4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещ - частна общинска собственост, представляваща превозно средство (товарен автомобил - самосвал). 5. Продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на законно построена върху земята едноетажна постройка - павилион за обществено хранене. 6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 7. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 г. - 2 броя предложения, както следва: - Урегулиран поземлен имот VIII - 699 в кв.103 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Козаревец; - Урегулиран поземлен имот ХХХ - 2603 в кв.120 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец. 8. Питания.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец