Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 декември 2018 г. 03.12.2018 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.12.2018 г. (вторник), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец в землището на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г. 2. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец