Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 март 2021 г. 19.03.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 3. Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 4. Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец. 5. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 година. 6. Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Добри Дял“ и обект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в село Джулюница“. 7. Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец. 8. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900, за реализацията на строеж: „Благоустройване на улица в кадастрален имот № 9520, затворена между УПИ VI, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 23 по Подробния устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец - I етап“. 9. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г. 10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ ХХХ2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец. 11. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец