Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец издаде заповед с най-строги противоепидемични мерки, в сила от понеделник – 22 март 2021 година 19.03.2021 От 22 до 31 март 2021 година на територията на община Лясковец ще действат най-строгите мерки, валидни в момента за цялата страна, след като заболеваемостта от коронавирус рязко се покачи. За периода 05.03.2021 - 18.03.2021 г. за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболеваемост от 403,32 на 100 хил. души население. След като на заседание на Общинския кризисен щаб бе обсъдена епидемичната обстановка в страната, в региона и в община Лясковец, излезе и новата заповед на кмета на Община Лясковец д-р Гецова, с която се въвеждат следните 10-дневни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец, считано от 22 до 31 март 2021 година. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Преустановява се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите обучения и изпити по практика за професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“, „Фармация“ и „Обществено здраве“ , както и на държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови, образователни и обучителни центрове и школи. Преустановяват се посещенията в детски градини, детски ясли, детски центрове, клубове и др. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и др.), вкл. и на открито (събори, фестивали и др.). Не се допускат събирания и тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. Изключение се допуска за картотекирани спортисти към спортните федерации. Преустановяват се посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се доставки или взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да предоставят храна единствено на гости на мястото за настаняване, доставена в съответните стаи. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казината. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене, намиращи се в търговските центрове. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки. Преустановяват се груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната. Физическите и юридическите лица – собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от един човек на 3 кв. м. На пазарите, тържищата и базарите се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Задължително е носенето на защитна маска. Работодателите и органите по назначаване организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. В сградата на общинска администрация се преустановява достъпът на граждани, като административното обслужване ще се извършва единствено в Център за информация и услуги и в Отдел Местни приходи, при строго спазване на въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на граждани без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. Гражданите са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба и да спазват физическа дистанция като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м. В административните сгради в кметствата на територията на Община Лясковец се оптимизира пропускателния режим при административното обслужване на граждани при строго спазване на въведените противоепидемични мерки. Преустановява се приемният ден на Кмета на Община Лясковец. Преустановява се дейността на Младежки дом – гр. Лясковец, на Пенсионерските клубове, клубовете на инвалида на територията на Община Лясковец, както и дейността на клуба на ветераните от войните и на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Дневeн център за стари хора в гр. Лясковец. Преустановяват се и посещенията на Музея на гурбетчийското градинарство. Домашният социален патронаж и Центърът за обществена подкрепа в гр. Лясковец ще осъществяват дейността си при стриктно спазване на изготвените от Агенция за социално подпомагане Указания за превенция на разпространението на COVID – 19.

ЗАПОВЕД № 671 / 19.03.2021 г. гр. Лясковец