Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

60 нуждаещи се граждани продължават да ползват услугата "Топъл обяд" до края на септември 01.06.2021 60 нуждаещи се граждани продължават да ползват услугата "Топъл обяд" до края на септември Община Лясковец подписа допълнително споразумение към договор BG05FMOP001-5.001-0085-С01 с Агенцията за социално подпомагане - София, с което срокът на проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в Община Лясковец“ бе удължен до 30.09. 2021 година. Дейностите по проекта се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване от кризата, чрез механизма REACT-EU. Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 33 145,20 в т.ч. 30 132,00лв. за закупуване на хранителни продукти, за режийни разходи са осигурени средства в размер на 1 506,60 лв., а за съпътстващи мерки осигурените средства са в размер на 1 506, 60 лв. Стойността на един храноден за едно лице е 2.70 лв., с която сума се осигурява храна, включваща - супа, основно ястие и хляб, като веднъж седмично се предоставя на потребителите и десерт или плод. От началото на годината до настоящия момент 60 уязвими лица получават топъл обяд ежедневно в рамките на работните дни от месеца. Храната се предоставя лично срещу подпис от правоимащото лице в обособените пунктове за получаване на храна. За Лясковец - в сградата на Общински комплекс за социални услуги на адрес: ул. „Младост” № 2, а в съставните села на общината - в пенсионерските клубове. Най-много на брой потребители на услугата са в Лясковец – 29 ползватели. В Джулюница потребителите са 16, в Козаревец - двама, в Добри дял - 12 и в Мерданя - едно нуждаещо се лице. В рамките на изпълнението дейностите по проекта бе предвидено предоставяне на съпътстващи мерки от специално нает за това експерт. Реализирането им представлява една от спецификите на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Основна цел е осигуряване на дейности, допринасящи за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица в условията на криза, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в условията на пандемия. Реализираните съпътстващи мерки се изразяваха в здравни консултации – „Как да се предпазим от стреса при евентуална пандемия от COVID-19?”, Алергия – Симптоми, видове и лечение; консултиране за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; консултации за ползването на административни общински услуги; провеждане на индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи и други. До момента са проведени осем срещи с потребителите на социалната услуга, на които бяха обсъдени теми, поставени в зависимост от нуждите на уязвимите лица, както и индивидуални срещи с четирима потребители от град Лясковец. Проектът се финансира от Фонда за европейското подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.