Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 7 юли 2021 г. 06.07.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 07.07.2021 г. (сряда), от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. 2. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 3. Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация. 4. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД с ЕИК 206483230, за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил на територията на Община Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец