Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 август 2021 г. 18.08.2021 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.08.2021 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец от 31.01.2021 г. до 31.07.2021 г. 2. Предложение относно състоянието на Гробищния парк в град Лясковец. 3. Предложение относно контрола върху дейността на ликвидатора на „Лотос“ ЕООД - гр. Лясковец. 4. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец