Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 15 февруари 2023 г. 13.02.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.02.2023 г. (сряда) от 18:20 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2023 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: „ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец“. 2. Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“, за провеждане на спортна дейност на клуба. 3. Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в гр. Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец