Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 6 март 2023 г. и на заседание на постоянна комисия. 02.03.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 06.03.2023 г. (понеделник) от 18:10 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец март 2023 година. понеделник, 6 март 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет - Лясковец.