Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 април 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 24 април 2023 г. 20.04.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2023 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 3. Увеличаване на числеността на доброволно формирование към Община Лясковец за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, определена с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец. 4. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 5. Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2022 г. 6. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 г. в Община Лясковец. 7. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 г. без търг или конкурс. 8. Отдаване под наем на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 – публична общинска собственост, представляваща: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (работилница за паметници), находяща се в поземлен имот с идентификатор № 44793.315.1 – „Гробищен парк“ – гр. Лясковец гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 9. Безвъзмездното предоставяне на помещение – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“. 10. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 11. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 12. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец април 2023 г. понеделник, 24 април 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2023 г. 18:10 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 г. без търг или конкурс. 2. Отдаване под наем на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 – публична общинска собственост, представляваща: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (работилница за паметници), находяща се в поземлен имот с идентификатор № 44793.315.1 – „Гробищен парк“ – гр. Лясковец гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 3. Безвъзмездното предоставяне на помещение – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“. 4. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 5. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г. и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице. 18:30 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 2. Увеличаване на числеността на доброволно формирование към Община Лясковец за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, определена с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец. 3. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 18:50 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 г. в Община Лясковец. 19:00 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2022 г.