Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 май 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 22 май 2023 г. 17.05.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.05.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Стартиране на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец. 2. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 3. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII до УПИ XVII-2512,2513,2514 в кв. 122 и 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 4. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 5. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с два обекта в с. Добри дял. 6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост във фоайето на I-ви надземен етаж в сградата на общинска администрация на Община Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат. 7. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 8. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 9. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец май 2023 година понеделник, 22 май 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост във фоайето на I-ви надземен етаж в сградата на общинска администрация на Община Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат. 2. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 3. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 18:15 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII до УПИ XVII-2512,2513,2514 в кв. 122 и 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 3. Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с два обекта в с. Добри дял. 18:30 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 18:40 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”, ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”, ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“, ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”, ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Стартиране на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.