Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 юни 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 19 юни 2023 г. 16.06.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 22.06.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново. 2. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 3. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 4. Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за месец септември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявата, допълнена в културния календар. 5. Допълване състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец, създаден с Решение № 430/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец. 6. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание. 7. Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. 8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, на три помещения в сграда за обществено обслужване с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 10. Допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-187 в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 11. Питания. 12. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец“ и с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на: културата, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта - 8 броя предложения. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец юни 2023 година понеделник, 19 юни 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 2. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за месец септември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявата, допълнена в културния календар. 18:15 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание. 2. Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. 3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, на три помещения в сграда за обществено обслужване с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 18:30 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 2. Допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-187 в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 18:40 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за месец септември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявата, допълнена в културния календар. 18:45 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1.Допълване състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец, създаден с Решение № 430/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец. 19:00 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”; ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”; ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“; ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”; ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново. 2. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец“ и с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на: културата, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта - 8 броя предложения.