Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 август 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 28 август 2023 г. 25.08.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. 2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2022 г. 3. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 4. Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 5. Определяне на имотите-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения. 6. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2023 година. 7. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 8. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 358, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 10. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс. 11. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.17, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 12. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 220.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 13. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.18, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 14. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 222.19, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 15. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска представляваща поземлен имот с идентификатор 20835.66.25, находящ се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец. 16. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 223.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 17. Избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец. 18. Питания. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец август 2023 г. понеделник, 28 август 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2022 г. 2. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 3. Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 18:15 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Определяне на имотите-частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения. 2. Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2023 година. 3. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 4. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 358, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 6. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс. 7. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.17, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 8. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 220.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 9. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.18, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 10. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 222.19, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 11. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска представляваща поземлен имот с идентификатор 20835.66.25, находящ се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец. 12. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 223.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец. 18:50 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.