Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 септември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 11 септември 2023 г. 08.09.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.09.2023 г. (сряда) от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2023/2024 г. и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки. 2. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 3. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново. 4. Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец. 5. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 6. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2024 - 2026 г.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец септември 2023 г. понеделник, 11 септември 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”, съвместно с ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2023/2024 г. и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки. 18:10 часа – ПК „Бюджет и финанси”, съвместно с ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1. Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец. 18:30 часа – ПК „Бюджет и финанси”, съвместно с ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново. 18:40 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2024 - 2026 г. – предложение за решение на заседанието на комисията. 18:50 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”, ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”, ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“, ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”, ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново. 2. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.