Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 октомври 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 5 октомври 2023 г. 04.10.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.10.2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Върнато Решение 637/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец от Областен управител на Област Велико Търново. 2. Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 4. Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2023 г. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец октомври 2023 г. четвъртък, 5 октомври 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2023 г. 18:15 часа – ПК „Бюджет и финанси”, съвместно с ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1. Върнато Решение 637/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец от Областен управител на Област Велико Търново.