Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 28 ноември 2023 г. 27.11.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 1. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 13.11.2023 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 4. Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. 5. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Докл: Председателя на ПК “Бюджет и финанси“ 6. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г. Докл: Председателя на ПК “Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията“ 7. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяването на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“№34, УПИ II, кв. 1258 и 2.Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ №34, УПИ XI, кв.125 гр. Лясковец, общ. Лясковец - Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за ремонтна работилница, кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ IX - за ПСД, кв.135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „БКТП 20/0.4 kV TM 1000 kVA и Кабелна линия 20 Kv” за „ФЕЦ с мощност 800 kW”, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“. 9. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Захранваща линия НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 29,815 kWp в УПИ I за КОО, кв. 158 гр. Лясковец“, находящ се от ТП „БКС Винпром“ по улица с о.т. 664-650а-647б-647а до урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ I за КОО в кв. 158 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 10. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) №23217.15.20 и №23217.81.441 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец. 11. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 12. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец. Докл: Председателя на ПК “Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението“ 13. Определяне на представител на Общински съвет Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново. 14. Определяне на представители на Общински съвет - Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 15. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 16. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД. 17. Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“ Докл: Председателя на ПК “Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии“ 18. Питания.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец ноември 2023 г., вторник - 28 ноември 2023 г.: 18:00 часа - ПК „Бюджет и финанси”: 1. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 14.11.2023 г. 2. Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 4. Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. 5. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 18:20 часа - ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г. 18:30 часа - ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяването на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“№34, УПИ II, кв. 1258 и 2.Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ №34, УПИ XI, кв.125 гр. Лясковец, общ. Лясковец – Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за ремонтна работилница, кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ IX – за ПСД, кв.135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „БКТП 20/0.4 kV TM 1000 kVA и Кабелна линия 20 Kv” за „ФЕЦ с мощност 800 kW”, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“. 3. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Захранваща линия НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 29,815 kWp в УПИ I за КОО, кв. 158 гр. Лясковец“, находящ се от ТП „БКС Винпром“ по улица с о.т. 664-650а-647б-647а до урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ I за КОО в кв. 158 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 4. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) №23217.15.20 и №23217.81.441 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец. 5. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 6. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец. 18:50 часа - ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Определяне на представител на Общински съвет Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново. 2. Определяне на представители на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново. 3. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 4. Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД. 5. Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.