Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 януари 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 17 януари 2024 г. 17.01.2024 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.01.2024 г. (сряда) от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1.Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313223 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2022 г. 2.Определяне на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица”. 3.Отмяна на точка II от Решение № 31 по Протокол № 6 от 30.12.2023 г. на Общински съвет Лясковец. 4.Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия. 5.Одобряване на бюджетни разплащания до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец за извънредното заседание на 17 януари 2024 г. 18:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1.Определяне на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица”. 18:10 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Приемане на окончателния одитен доклад № 0100313223 на Сметната палата относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2022 г. 2.Отмяна на точка II от Решение № 31 по Протокол № 6 от 30.12.2023 г. на Общински съвет Лясковец. 3.Одобряване на бюджетни разплащания до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. 18:20 часа – съвместно заседание на: „Всички ПК“: 1.Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.