Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 януари 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 22 януари 2024 г 19.01.2024 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 1.Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2023 година. 2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023г. 3.Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. 4.Покана за партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 5.Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2023 година. 6.Приемане на стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец януари 2024 г., понеделник – 22 януари 2024 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2023 година. 18:10 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1.Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2023 година. 2.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023г. (приложението към това предложение ще ви бъде предоставено на комисията) 18:20 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1.Покана за партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 18:30 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1.Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. 18:40 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1.Приемане на стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. (материалите по тази точка ще ви бъдат предоставени на комисията)