Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 89 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 89

ОТНОСНО: Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за устройство на територията, във връзка със Становище на Главен архитект на Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с гласа 15 “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Разрешава частично изменение на действащия подробен устройствен план на с.Добри дял, при което в рамките на урегулиран поземлен имот ІІ – за народен съвет и озеленяване в кв.19 се обособят урегулирани поземлени имоти за отделните съществуващи сгради с прилежащия към тях терен, съобразно фактическото им ползване и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/