Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2004 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 230 / 23.12.2004

Относно: Разпореждане с обект общинска собственост.

Решение № 229 / 23.12.2004

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 228 / 23.12.2004

Относно: Отдаване под наем язовир - публична общинска собственост.

Решение № 227 / 23.12.2004

Относно: Отдаване под наем части от имоти публична общинска собственост.

Решение № 226 / 23.12.2004

Относно: Продължаване на договор за наем на обект Гробищен парк гр.Лясковец.

Решение № 225 / 23.12.2004

Относно: Продължаване на договор за наем на обект Гробищен парк гр.Лясковец.

Решение № 224 / 23.12.2004

Относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху обект частна общинска собственост.

Решение № 223 / 23.12.2004

Относно: Утвърждаване на процедури относно избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 222 / 23.12.2004

Относно: Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 221 / 23.12.2004

Относно: Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 220 / 23.12.2004

Относно: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация съгласно ЗПСК и списъка на обектите за продажба съгласно ЗОС през 2004 година.

Решение № 219 / 23.12.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация - Лясковец – дирекция “БФСД.

Решение № 218 / 23.12.2004

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2005 година.

Решение № 217 / 23.12.2004

Относно: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2004 година.

Решение № 216 / 23.12.2004

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 215 / 25.11.2004

Относно: Разпореждане с недвижими имоти и ДМА, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

Решение № 214 / 25.11.2004

Относно: Разпореждане с общинска собственост.

Решение № 213 / 25.11.2004

Относно: Процедура по предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост.

Решение № 212 / 25.11.2004

Относно: Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 211 / 25.11.2004

Относно: Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 210 / 25.11.2004

Относно: Промяна на плана за приватизация на обекти през 2004 година.

Решение № 209 / 25.11.2004

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 193/28.10.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 208 / 25.11.2004

Относно: Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2004г.

Решение № 207 / 25.11.2004

Относно: Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.

Решение № 206 / 25.11.2004

Относно: Придобиване на дълготрайни материални активи.

Решение № 205 / 25.11.2004

Относно: Промяна в Наредбата за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 204 / 25.11.2004

Относно: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общинския горски фонд за 2005г.

Решение № 203 / 25.11.2004

Относно: Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на община Лясковец.

Решение № 202 / 28.10.2004

Относно: Избор на съдебни заседатели.

Решение № 201 / 28.10.2004

Относно: Избор на съдебни заседатели.

Решение № 200 / 28.10.2004

Относно: Избор на съдебни заседатели.

Решение № 199 / 28.10.2004

Относно: Избор на съдебни заседатели.

Решение № 198 / 28.10.2004

Относно: Избор на съдебни заседатели.

Решение № 197 / 28.10.2004

Относно: Приемане на пазарна цена и начина на продажба на недвижим имот, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр. Лясковец.

Решение № 196 / 28.10.2004

Относно: Предложение от управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно проектодоговор за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

Решение № 195 / 28.10.2004

Относно: Даване на правомощия на кмета на Община Лясковец да сключи споразумение с данъчна администрация относно възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от Данъчно процесуалния кодекс.

Решение № 194 / 28.10.2004

Относно: Разпореждане с общински поземлен фонд – земеделски земи.

Решение № 193 / 28.10.2004

Относно: Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.

Решение № 192 / 28.10.2004

Относно: Промяна на Решение № 173 от 30.09.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 191 / 28.10.2004

Относно: Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.

Решение № 190 / 28.10.2004

Относно: Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.

Решение № 189 / 28.10.2004

Относно: Общинска програма за развитие на спорта на територията на община Лясковец.

Решение № 188 / 28.10.2004

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2004г. в община Лясковец.

Решение № 187 / 28.10.2004

Относно: Информация за дейността на Общинска служба “Земеделие и гори” град Лясковец.

Решение № 186 / 28.10.2004

Относно: Информация относно изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.

Решение № 185 / 30.09.2004

Относно: Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 184 / 30.09.2004

Относно: Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 183 / 30.09.2004

Относно: Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 182 / 30.09.2004

Относно: Отмяна на точка 1 от Решение № 445/25.07.2002г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 181 / 30.09.2004

Относно: Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 180 / 30.09.2004

Относно: Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 179 / 30.09.2004

Относно: Утвърждаване списък-предложение за финансиране от държавния бюджет през 2005 година на обекти от общинската пътна мрежа.

Решение № 178 / 30.09.2004

Относно: Учредяване право на пристрояване.

Решение № 177 / 30.09.2004

Относно: Отдаване под наем част от имот публична общински собственост.

Решение № 176 / 30.09.2004

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 175 / 30.09.2004

Относно: Актуализация на плана за приватизация на обекти – общинска собственост през 2004 година.

Решение № 174 / 30.09.2004

Относно: Актуализация на плана за приватизация на обекти – общинска собственост през 2004 година.

Решение № 173 / 30.09.2004

Относно: Предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец за извършване замяна на земеделска земя от Общински поземлен фонд със земеделска земя, собственост на юридическо лице съгласно чл.36, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

Решение № 172 / 30.09.2004

Относно: Промяна в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Решение № 171 / 30.09.2004

Относно: Утвърждаване на начина на определяне на размера на такса “битови отпадъци”.

Решение № 170 / 30.09.2004

Относно: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 169 / 30.09.2004

Относно: Администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.

Решение № 168 / 30.09.2004

Относно: Предложение за промяна на предложението за администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.

Решение № 167 / 30.09.2004

Относно: Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000 – 2006 година.

Решение № 166 / 30.09.2004

Относно: Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги.

Решение № 165 / 30.09.2004

Относно: Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2004 – 2010 година.

Решение № 164 / 30.09.2004

Относно: Промени в Културния календар на Община Лясковец за 2004 година.

Решение № 163 / 30.09.2004

Относно: Промяна на точка ІV от Решение № 160/31.08.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 162 / 30.09.2004

Относно: Създаване на комисия за избор на съдебни заседатели.

Решение № 161 / 30.09.2004

Относно: Създаване на комисия за избор на съдебни заседатели.

Решение № 160 / 31.08.2004

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.

Решение № 159 / 29.07.2004

Относно: Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

Решение № 158 / 29.07.2004

Относно: Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.

Решение № 157 / 29.07.2004

Относно: Предложение за отдаване на концесия на водоеми с обем 2 х 4000 куб.м, находящи се в местност “Гагова могила”, землище гр.Лясковец.

Решение № 156 / 29.07.2004

Относно: Писмо на Областен управител град Велико Търново изх. № 1005-4/26.07.2004г.

Решение № 155 / 29.07.2004

Относно: Предоставяне под наем на помещение на политическа партия.

Решение № 154 / 29.07.2004

Относно: Предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост.

Решение № 153 / 29.07.2004

Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.

Решение № 152 / 29.07.2004

Относно: Отдаване под наем на язовир “Върбанова чешма” – публична общинска собственост.

Решение № 151 / 29.07.2004

Относно: Молба от “Планета – 98” ООД, с.Писарево, общ. Г.Оряховица за придобиване на земеделска земя – общинска собственост.

Решение № 150 / 29.07.2004

Относно: Приемане Методика за определяне наемни цени на общинско имущество.

Решение № 149 / 29.07.2004

Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Лясковец.

Решение № 148 / 29.07.2004

Относно: Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.

Решение № 147 / 29.07.2004

Относно: Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.

Решение № 146 / 29.07.2004

Относно: Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.

Решение № 145 / 29.07.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация.

Решение № 144 / 29.07.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация.

Решение № 143 / 29.07.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация.

Решение № 142 / 29.07.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация.

Решение № 141 / 29.07.2004

Относно: Промяна структурата на Общинска администрация.

Решение № 140 / 29.07.2004

Относно: Приемане на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 139 / 29.07.2004

Относно: Информация за противопожарното състояние на община Лясковец.

Решение № 138 / 29.07.2004

Относно: Предложение за столово хранене на учениците.

Решение № 137 / 29.07.2004

Относно: Промяна Решение № 64 от 12.03.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 136 / 29.07.2004

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 135 / 29.07.2004

Относно: Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2004 година.

Решение № 134 / 29.07.2004

Относно: Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.

Решение № 133 / 29.07.2004

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30 юни 2004г.

Решение № 132 / 29.07.2004

Относно: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през периода 4 ноември 2003г. – 30 юни 2004г.

Решение № 131 / 29.06.2004

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Решение № 130 / 29.06.2004

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Решение № 129 / 29.06.2004

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Решение № 128 / 29.06.2004

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец”.

Решение № 127 / 29.06.2004

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец”.

Решение № 126 / 24.06.2004

Относно: Предложения за удостояване с почетно гражданство на община Лясковец и с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Решение № 125 / 24.06.2004

Относно: Предложение за разглеждане на точка 16 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2004г. на закрито заседание.

Решение № 124 / 24.06.2004

Относно: Предложение относно промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

Решение № 123 / 24.06.2004

Относно: Предложение за столово хранене на учениците.

Решение № 122 / 24.06.2004

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 121 / 24.06.2004

Относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

Решение № 120 / 24.06.2004

Относно: Включване обекти общинска собственост в списъка за продажба, съгласно Закона за общинската собственост.

Решение № 119 / 24.06.2004

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 118 / 24.06.2004

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 117 / 24.06.2004

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец и общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, за стопански цели.

Решение № 116 / 24.06.2004

Относно: Информация за състоянието на сградния фонд общинска собственост в община Лясковец.

Решение № 115 / 24.06.2004

Относно: Информация за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на община Лясковец.

Решение № 114 / 24.06.2004

Относно: Информация за състоянието и проблеми на екологията в община Лясковец.

Решение № 113 / 24.06.2004

Относно: Информация за състоянието на клубовете на пенсионера на територията на община Лясковец.

Решение № 112 / 24.06.2004

Относно: Информация за осъществяваната социална политика в община Лясковец.

Решение № 111 / 24.06.2004

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2004 година.

Решение № 110 / 24.06.2004

Относно: Утвърждаване на 29 юни 2004г. /вторник/ - Петровден /празник на гр.Лясковец/ за неработен ден за работещите в бюджетната сфера в община Лясковец.

Решение № 109 / 24.06.2004

Относно: Информация за проведена среща по въпроси, свързани със състоянието на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

Решение № 108 / 27.05.2004

Относно: Учредяване право на пристрояване.

Решение № 107 / 27.05.2004

Относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

Решение № 106 / 27.05.2004

Относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

Решение № 105 / 27.05.2004

Относно: Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Решение № 104 / 27.05.2004

Относно: Приемане информация за състояние и стопанисване на общински поземлен фонд на територията на Община Лясковец.

Решение № 103 / 27.05.2004

Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 102 / 27.05.2004

Относно: Изясняване собствеността на сградния фонд и материалната база в имот общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец – промишлена зона.

Решение № 101 / 27.05.2004

Относно: Информация за безработицата в община Лясковец през 2003г. и първото тримесечие на 2004г.

Решение № 100 / 27.05.2004

Относно: Информация за състоянието и развитието на спорта и туризма в Община Лясковец.

Решение № 99 / 27.05.2004

Относно: Приемане на доклад на комисията за самооценяване на критериите и показателите за акредитация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

Решение № 98 / 27.05.2004

Относно: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

Решение № 97 / 27.05.2004

Относно: Утвърждаване на мероприятия за финансова стабилизация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

Решение № 96 / 27.05.2004

Относно: Отчет за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.

Решение № 95 / 27.05.2004

Относно: Предложение за неприемане на отчета за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.

Решение № 94 / 27.05.2004

Относно: Информация за състоянието и стопанисването на общински горски фонд, паркове и озеленени площи в населените места.

Решение № 93 / 27.05.2004

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Решение № 92 / 27.05.2004

Относно: Актуализиране състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 91 / 29.04.2004

Относно: Стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 90 / 29.04.2004

Относно: Отчети за дейността на общинските дружества през 2003 година.

Решение № 89 / 29.04.2004

Относно: Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

Решение № 88 / 29.04.2004

Относно: Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

Решение № 87 / 29.04.2004

Относно: Утвърждаване проектомрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.

Решение № 86 / 29.04.2004

Относно: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето.

Решение № 85 / 29.04.2004

Относно: Създаване на комисия за работа с родители.

Решение № 84 / 29.04.2004

Относно: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

Решение № 83 / 29.04.2004

Относно: Утвърждаване списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинска собственост през 2004 година.

Решение № 82 / 29.04.2004

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Решение № 81 / 29.04.2004

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Решение № 80 / 29.04.2004

Относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 79 / 29.04.2004

Относно: Определяне на средни месечни брутни заплати и средствата за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004г.

Решение № 78 / 25.03.2004

Относно: Разглеждане на молба от ПК “Стефан Панев” с.Джулюница.

Решение № 77 / 25.03.2004

Относно: Допълване на Решения №№ 51 и 52 от 26.02.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 76 / 25.03.2004

Относно: Предоставяне под наем обект – общинска собственост за клуб на политическа партия.

Решение № 75 / 25.03.2004

Относно: Предоставяне за ползване обект – общинска собственост за клуб на пенсионера.

Решение № 74 / 25.03.2004

Относно: Информация за извършените продажби в Община Лясковец през 2003 година.

Решение № 73 / 25.03.2004

Относно: Приемане Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 72 / 25.03.2004

Относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.

Решение № 71 / 25.03.2004

Относно: Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни заплати и средства за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004 година.

Решение № 70 / 25.03.2004

Относно: Инвестиционна програма за 2004 година на Община Лясковец.

Решение № 69 / 25.03.2004

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2004г. в Община Лясковец.

Решение № 68 / 25.03.2004

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Решение № 67 / 25.03.2004

Относно: Информация за дейността на Полицейски участък гр.Лясковец през 2003 година и първите два месеца на 2004 година.

Решение № 66 / 25.03.2004

Относно: Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 65 / 25.03.2004

Относно: Попълване състава на постоянните комисии при Общински съвет - Лясковец.

Решение № 64 / 12.03.2004

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2004 година.

Решение № 63 / 26.02.2004

Относно: Създаване на Местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност.

Решение № 62 / 26.02.2004

Относно: Промяна в състава на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 61 / 26.02.2004

Относно: Вземане на решения за “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 60 / 26.02.2004

Относно: Вземане на решения за “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 59 / 26.02.2004

Относно: Утвърждаване промени в Общинския план за развитие.

Решение № 58 / 26.02.2004

Относно: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 57 / 26.02.2004

Относно: Отдаване под наем на общински имот.

Решение № 56 / 26.02.2004

Относно: Отдаване под наем на общински имот.

Решение № 55 / 26.02.2004

Относно: Откриване процедура за продажба на общински имот.

Решение № 54 / 26.02.2004

Относно: Откриване процедура за продажба на общински имот.

Решение № 53 / 26.02.2004

Относно: Откриване процедура за замяна на общински имот.

Решение № 52 / 26.02.2004

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 51 / 26.02.2004

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 50 / 26.02.2004

Относно: Актуализация на списъка за приватизация на обекти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на общинска фирма “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 49 / 26.02.2004

Относно: Одобряване структурата на Общинска администрация Лясковец.

Решение № 48 / 29.01.2004

Относно: Приемане на доклад относно състоянието на “БКС” ЕООД и “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 47 / 29.01.2004

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2004г.

Решение № 46 / 29.01.2004

Относно: Отпускане персонална пенсия на сирак.

Решение № 45 / 29.01.2004

Относно: Отмяна на част от точка 4 от Решение № 302/27.09.2001г. на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 44 / 29.01.2004

Относно: Културен календар на Община Лясковец за 2004 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите залегнали в него.

Решение № 43 / 29.01.2004

Относно: Утвърждаване на държавен план-прием в СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец за учебната 2004/2005 година, след завършено основно образование.

Решение № 42 / 29.01.2004

Относно: Отдаване под наем движими вещи и части от имоти публична общинска собственост в училищата СОУ “Максим Райкович”, НУ “Никола Козлев”, НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница за осъществяване на столово хранене на ученици.

Решение № 41 / 29.01.2004

Относно: Представляване на Общински съвет - Лясковец при Разрешения за строеж, проекти за подробни устройствени планове и техните изменения по реда на Закона за устройство на територията, когато Община Лясковец се явява заинтересован собственик.

Решение № 40 / 29.01.2004

Относно: Вземане на решение за участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и определяне на представители на Общината в това Сдружение.

Решение № 39 / 29.01.2004

Относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2003 година.

Решение № 38 / 29.01.2004

Относно: Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец за периода 2003 - 2010 година.