Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 484 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 484

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране през 2007 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Основен ремонт /рехабилитация/ на път ІV - 51413 “Горна Оряховица /Честово/ - Лясковец” - от км 0+000 до км 3+672 на стойност 1 387 775 лева, без ДДС, със средства по ЗДБ.

2. Основен ремонт /рехабилитация/ на път ІV - 51411 “Горна Оряховица /Честово/ - Козаревец” - от км 0+000 до км 8+386 на стойност 2 266 921 лева, със средства по ЗДБ.

3. Основен ремонт /рехабилитация/ на местен път ІV - 51415 (ІІ 53 – Лясковец – ІІ-53) – местност “Манастир” Св.св.Петър и Павел” – граница Община В.Търново - от км 0+000 до км 3+700 на стойност 839 382 лева, със средства по ЗДБ.

4. Реконструкция на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2+000 на стойност 119 200 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/.

5. Отводняване на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 31 249 лева, със средства по ЗДБ.

6. Рехабилитация на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 642 738 лева, със средства по ЗДБ.

7. Рехабилитация на път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 9+640 до км 10+993 на стойност 100 000 лева, със средства по ЗДБ.

8. Рехабилитация на път ІV - 40925 “Бреговица - гара Джулюница” - от км 11+400 до км 11+780 на стойност 80 000 лева, със средства по ЗДБ.

9. Рехабилитация на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 0+700 до км 1+600 на стойност 915 324 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/.

10. Рехабилитация на път ІV - 40923 “Джулюница – Кесарево” - от км 19+600 до км 28+300 на стойност 50 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/.


ОБЩА СТОЙНОСТ: 6 432 589 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/