Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2006 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 526 / 21.12.2006

Относно: Процедури по избор на площадка за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.

Решение № 525 / 21.12.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 524 / 21.12.2006

Относно: Определяне предназначението на общинските жилища.

Решение № 523 / 21.12.2006

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 226/23.12.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 522 / 21.12.2006

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на елементите за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Лясковец.

Решение № 521 / 21.12.2006

Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 520 / 21.12.2006

Относно: Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги на територията на Община Лясковец за периода 2007-2010 година.

Решение № 519 / 21.12.2006

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2007 година.

Решение № 518 / 21.12.2006

Относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 517 / 21.12.2006

Относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 516 / 21.12.2006

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2007 година.

Решение № 515 / 21.12.2006

Относно: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2006 година.

Решение № 514 / 30.11.2006

Относно: Предоставяне еднократна помощ на Николай Енчев Гугучков с адрес: гр.Лясковец, ул. “Т.Хрулев” № 21.

Решение № 513 / 30.11.2006

Относно: Откриване процедура за концесия на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв. 82 по ПУП на гр. Лясковец, собственост на Община Лясковец.

Решение № 512 / 30.11.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 511 / 30.11.2006

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХV-за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП гр. Лясковец.

Решение № 510 / 30.11.2006

Относно: Участие на Общината в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

Решение № 509 / 30.11.2006

Относно: Обезпечаване със средства за мероприятия, свързани с организирането на коледно-новогодишните празници и приемането на България в Европейския съюз.

Решение № 508 / 30.11.2006

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).

Решение № 507 / 30.11.2006

Относно: Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.

Решение № 506 / 30.11.2006

Относно: Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2006 година.

Решение № 505 / 30.11.2006

Относно: Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на Община Лясковец.

Решение № 504 / 30.11.2006

Относно: Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2006г.

Решение № 503 / 30.11.2006

Относно: Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 502 / 26.10.2006

Относно: Предложение от Христо Петков Милев - ликвидатор на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно замяна на имоти срещу дълг.

Решение № 501 / 26.10.2006

Относно: Разпореждане с имоти общинска собственост.

Решение № 500 / 26.10.2006

Относно: Откриване процедура за приватизация на общински имот.

Решение № 499 / 26.10.2006

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХІХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.

Решение № 498 / 26.10.2006

Относно: Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.

Решение № 497 / 26.10.2006

Относно: Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, относно разширение на урегулиран поземлен имот І – за нуждите на тютюнев монопол в кв.15 по плана за регулация на с.Козаревец.

Решение № 496 / 26.10.2006

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

Решение № 495 / 26.10.2006

Относно: Решение за отпускане на еднократна парична помощ.

Решение № 494 / 26.10.2006

Относно: Попълване състава на постоянни комисии.

Решение № 493 / 29.09.2006

Относно: Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.

Решение № 492 / 29.09.2006

Относно: Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.

Решение № 491 / 29.09.2006

Относно: Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.

Решение № 490 / 29.09.2006

Относно: Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.

Решение № 489 / 29.09.2006

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 488 / 29.09.2006

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.

Решение № 487 / 29.09.2006

Относно: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

Решение № 486 / 29.09.2006

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 485 / 29.09.2006

Относно: Определяне на наемни цени на земеделска земя от резултативния фонд – пасища, мери и пустеещи земи за нуждите на земеделските производители – животновъди на територията на общината.

Решение № 484 / 29.09.2006

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2007 година.

Решение № 483 / 29.09.2006

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2006-2007 година в Община Лясковец.

Решение № 482 / 31.08.2006

Относно: Приемане на началния баланс на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

Решение № 481 / 31.08.2006

Относно: Отмяна на точки от Решение № 394/26.01.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 480 / 31.08.2006

Относно: Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.

Решение № 479 / 31.08.2006

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 478 / 31.08.2006

Относно: Разпореждане с обект общинска собственост.

Решение № 477 / 31.08.2006

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХVІІ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.

Решение № 476 / 31.08.2006

Относно: Преобразуване на общински имот – РПСОВ за градовете Горна Оряховица и Лясковец, от публична в частна общинска собственост и предоставянето му безвъзмездно за ползване на “ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 475 / 31.08.2006

Относно: Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006г.

Решение № 474 / 31.08.2006

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.

Решение № 473 / 31.08.2006

Относно: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2006г.

Решение № 472 / 27.07.2006

Относно: Изграждане на високотехнологична индустриална зона.

Решение № 471 / 27.07.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 470 / 27.07.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 469 / 27.07.2006

Относно: Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006 година.

Решение № 468 / 27.07.2006

Относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 467 / 27.07.2006

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2006 година.

Решение № 466 / 29.06.2006

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Решение № 465 / 29.06.2006

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 464 / 29.06.2006

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 463 / 22.06.2006

Относно: Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 462 / 22.06.2006

Относно: Избор на комисия по провеждане на тайното гласуване за предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 461 / 22.06.2006

Относно: Правила за избор на предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 460 / 22.06.2006

Относно: Предложение за разглеждане на точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 22.06.2006г. на закрито заседание.

Решение № 459 / 22.06.2006

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 458 / 22.06.2006

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 457 / 22.06.2006

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 456 / 22.06.2006

Относно: Отлагане разглеждането на предложение за продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 455 / 22.06.2006

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 454 / 22.06.2006

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 453 / 22.06.2006

Относно: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 452 / 22.06.2006

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 451 / 22.06.2006

Относно: Проект за “Частично изменение на подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец в обхват квартали 35, 36 и части от 33 и 37”.

Решение № 450 / 22.06.2006

Относно: Предложение относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.

Решение № 449 / 22.06.2006

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански работи в община Лясковец.

Решение № 448 / 22.06.2006

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2006 година.

Решение № 447 / 25.05.2006

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на три общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 446 / 25.05.2006

Относно: Откриване процедура по замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

Решение № 445 / 25.05.2006

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 444 / 25.05.2006

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 443 / 25.05.2006

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ І – за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП гр.Лясковец.

Решение № 442 / 25.05.2006

Относно: Информация за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец към 30.04.2006г.

Решение № 441 / 25.05.2006

Относно: Предложение относно “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 440 / 25.05.2006

Относно: Промяна в структурата на Общинска администрация.

Решение № 439 / 25.05.2006

Относно: Приемане на информация за осъществяваната социална политика от Община Лясковец.

Решение № 438 / 27.04.2006

Относно: Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2005 година.

Решение № 437 / 27.04.2006

Относно: Информация относно извършен вътрешен финансов одит на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 436 / 27.04.2006

Относно: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 435 / 27.04.2006

Относно: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 434 / 27.04.2006

Относно: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 433 / 27.04.2006

Относно: Отчет за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД през 2005 година.

Решение № 432 / 27.04.2006

Относно: Предложение относно откриване на процедура по предоставяне на концесия.

Решение № 431 / 27.04.2006

Относно: Актуализация на списъка с обекти за продажба, съгласно ЗОС през 2006 година.

Решение № 430 / 27.04.2006

Относно: Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 429 / 27.04.2006

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 428 / 27.04.2006

Относно: Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

Решение № 427 / 27.04.2006

Относно: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2005 година.

Решение № 426 / 27.04.2006

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2006 година в Община Лясковец.

Решение № 425 / 27.04.2006

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 424 / 27.04.2006

Относно: Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.

Решение № 423 / 27.04.2006

Относно: Предложение за изменение на дружествения договор на “ЧИСТА ВОДА” ООД.

Решение № 422 / 27.03.2006

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 421 / 27.03.2006

Относно: Учредяване на ООД с общинско участие, съвместно с Община Горна Оряховица.

Решение № 420 / 27.03.2006

Относно: Разпореждане с имущество на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 419 / 27.03.2006

Относно: Участие на Община Лясковец като акционер в увеличаване на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, чрез внасяне на непарична вноска, срещу чиято стойност записва нови акции, съответно на дела й в капитала на дружеството.

Решение № 418 / 27.03.2006

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

Решение № 417 / 27.03.2006

Относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност.

Решение № 416 / 27.03.2006

Относно: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец за периода 2004-2010 година.

Решение № 415 / 27.03.2006

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в община Лясковец.

Решение № 414 / 27.03.2006

Относно: Проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.

Решение № 413 / 27.03.2006

Относно: Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 412 / 27.02.2006

Относно: Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 411 / 27.02.2006

Относно: Предложение за прекратяване на разискванията по точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02.2006г. /Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./.

Решение № 410 / 27.02.2006

Относно: Предложение за разглеждане на точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02. 2006г. на закрито заседание.

Решение № 409 / 27.02.2006

Относно: Отписване на продадени активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 408 / 27.02.2006

Относно: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

Решение № 407 / 27.02.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 406 / 27.02.2006

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 405 / 27.02.2006

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 404 / 27.02.2006

Относно: Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2006 година.

Решение № 403 / 27.02.2006

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2006г.

Решение № 402 / 27.02.2006

Относно: Допълване на Решение № 386 от 26.01.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 401 / 27.02.2006

Относно: Кандидатстване за отпускане на помощ по Програма “PHARE”.

Решение № 400 / 27.02.2006

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).

Решение № 399 / 27.02.2006

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).

Решение № 398 / 27.02.2006

Относно: Обезвреждане на неопасни отпадъци.

Решение № 397 / 27.02.2006

Относно: Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.

Решение № 396 / 16.02.2006

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2006 година.

Решение № 395 / 16.02.2006

Относно: Приемане годишния отчет на бюджета за 2005 година на Община Лясковец.

Решение № 394 / 26.01.2006

Относно: Разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 393 / 26.01.2006

Относно: Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 392 / 26.01.2006

Относно: Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 391 / 26.01.2006

Относно: Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.

Решение № 390 / 26.01.2006

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 389 / 26.01.2006

Относно: Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот-държавна собственост, съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост.

Решение № 388 / 26.01.2006

Относно: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗСПК и списъка на обекти за продажби, съгласно ЗОС за 2005 година.

Решение № 387 / 26.01.2006

Относно: Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2006 година и План-сметка за обезпечаването му.

Решение № 386 / 26.01.2006

Относно: Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2006 година.

Решение № 385 / 26.01.2006

Относно: Преразпределение на остатъка от средствата в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2005г. на Община Лясковец.

Решение № 384 / 26.01.2006

Относно: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2005 година.