Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 484 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 484

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 473/27.05.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 1315/2510 идеални части от недвижим имот-собственост на Община Лясковец, представляващи част от имот № 817, 45, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 817, 45, целият с площ 2 510 кв.м, находящ се в кв. 18 А по ПУП-План за регулация (ПР) на с.Козаревец, общ. Лясковец, между Община Лясковец в качеството й на продавач и Боян Тодоров Люцов от с.Козаревец, общ. Лясковец, ул. “Пролет” № 3, в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 10 520 лева (десет хиляди петстотин и двадесет лева) за посочения обект.

2. Заплащането от купувача на пазарната цена, както и дължимите режийни разноски и такси, да се извърши в 7 (седем) дневен срок от издаване на заповедта от кмета на Община Лясковец.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в 7 (седем) дневен срок от обявяването на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта по точка 1 в размер на 50.00 лева (петдесет лева), да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот с Боян Тодоров Люцов от с.Козаревец, общ. Лясковец, ул. “Пролет” № 3, за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/