Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 60 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 60

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 39 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

На основание чл.8, ал.4 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 39/30.01.2020 г., прието по Протокол № 6/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/