Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2020 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 207 / 29.12.2020

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 г.

Решение № 206 / 29.12.2020

Относно: Включване на част от имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година и отдаването му под наем.

Решение № 205 / 29.12.2020

Относно: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец.

Решение № 204 / 29.12.2020

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.

Решение № 203 / 29.12.2020

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Решение № 202 / 29.12.2020

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 201 / 29.12.2020

Относно: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2020 година.

Решение № 200 / 29.12.2020

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2020 г.

Решение № 199 / 29.12.2020

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г., Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект: „Читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец”.

Решение № 198 / 29.12.2020

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Решение № 197 / 29.12.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 196 / 29.12.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 195 / 29.12.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 194 / 29.12.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 193 / 29.12.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 192 / 29.12.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 191 / 29.12.2020

Относно: Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.

Решение № 190 / 29.12.2020

Относно: Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.

Решение № 189 / 08.12.2020

Относно: Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредната епидемична обстановка на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на епидемична обстановка, удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

Решение № 188 / 08.12.2020

Относно: Кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС за проект: „Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.

Решение № 187 / 08.12.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., изменено с Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 186 / 08.12.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 185 / 08.12.2020

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г. и Решение № 584/21.08.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 184 / 26.11.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 1883, за който е отреден УПИ XIII1883, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 183 / 26.11.2020

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2020/2021 г.

Решение № 182 / 26.11.2020

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

Решение № 181 / 26.11.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 180 / 26.11.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 179 / 26.11.2020

Относно: Промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., приет с Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 178 / 26.11.2020

Относно: Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца на територията на Община Лясковец.

Решение № 177 / 26.11.2020

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г.

Решение № 176 / 16.11.2020

Относно: Предложение за изменение на Решение № 170/ 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.

Решение № 175 / 16.11.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 152/24.09.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 174 / 16.11.2020

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

Решение № 173 / 16.11.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 172 / 29.10.2020

Относно: Провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 171 / 29.10.2020

Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 170 / 29.10.2020

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.

Решение № 169 / 29.10.2020

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.

Решение № 168 / 29.10.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден УПИ IV2532 – за производствено складова дейност, в кв. 132 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 167 / 29.10.2020

Относно: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 166 / 29.10.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.15 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Брода”.

Решение № 165 / 29.10.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 23217.135.19 и обединяването му с имот с идентификатор 23217.135.35 в новообразуван поземлен имот - 23217.135.39 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността „Лукач“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 164 / 29.10.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“.

Решение № 163 / 29.10.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 162 / 29.10.2020

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2020-2021 година в Община Лясковец.

Решение № 161 / 29.10.2020

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 160 / 29.10.2020

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2020 г.

Решение № 159 / 29.10.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 158 / 29.10.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 157 / 29.10.2020

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

Решение № 156 / 26.10.2020

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

Решение № 155 / 24.09.2020

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на спортната база на стадиона в с. Добри дял на Футболен клуб „Вихър“ с. Добри дял, за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 154 / 24.09.2020

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 153 / 24.09.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за който е отреден УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 152 / 24.09.2020

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 151 / 24.09.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет – Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 150 / 24.09.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 149 / 24.09.2020

Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

Решение № 148 / 14.09.2020

Относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 година.

Решение № 147 / 27.08.2020

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години на спортна база на стадион „Спортист” – с. Козаревец на Сдружение „Футболен клуб Спортист - Козаревец“ за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 146 / 27.08.2020

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав – Джулюница 2004“, за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 145 / 27.08.2020

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Михаил Алексиев“ – гр. Лясковец на Сдружение Футболен клуб „Левски - Лясковец“, за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 144 / 27.08.2020

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.

Решение № 143 / 27.08.2020

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 142 / 27.08.2020

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.83.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 141 / 27.08.2020

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.100.37, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 140 / 27.08.2020

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 37664.1.8, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 139 / 27.08.2020

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от Общинския поземлен фонд на НЧ „П. Р. Славейков – 1903“ - с. Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 138 / 27.08.2020

Относно: Определяне на помещение за изпълнение на дейности по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г. по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение № 137 / 27.08.2020

Относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет - Лясковец.

Решение № 136 / 27.08.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 135 / 27.08.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 134 / 27.08.2020

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 година.

Решение № 133 / 27.08.2020

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2020/2021 година.

Решение № 132 / 30.07.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2603, за който е отреден УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 131 / 30.07.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2495, за който е отреден УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 130 / 30.07.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество.

Решение № 129 / 30.07.2020

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец.

Решение № 128 / 30.07.2020

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2020 г.

Решение № 127 / 30.07.2020

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2020/2021 г.

Решение № 126 / 30.07.2020

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 125 / 30.07.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 124 / 30.07.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 123 / 30.07.2020

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2020 година.

Решение № 122 / 30.07.2020

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 121 / 30.07.2020

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Лясковец за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Решение № 120 / 14.07.2020

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.

Решение № 119 / 14.07.2020

Относно: План за дейността на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2020 г.

Решение № 118 / 14.07.2020

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода 06.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Решение № 117 / 25.06.2020

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица.

Решение № 116 / 25.06.2020

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец за изграждане на пътна връзка с ускорителен и забавителен шлюз за обект: „Mелничен комплекс със силозно - складово стопанство” в ПИ 44793.113.53 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Добревец”.

Решение № 115 / 25.06.2020

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 114 / 25.06.2020

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 113 / 25.06.2020

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Решение № 112 / 25.06.2020

Относно: Изменение на Решение № 568/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.

Решение № 111 / 25.06.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 110 / 25.06.2020

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 109 / 25.06.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 108 / 25.06.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на разходи от Община Лясковец за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. от предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Решение № 107 / 25.06.2020

Относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 106 / 25.06.2020

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 година.

Решение № 105 / 28.05.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот IV-1353, в кв. 67 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец.

Решение № 104 / 28.05.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 44793.332.4, находящ се в гр. Лясковец, местност „Костимял“.

Решение № 103 / 28.05.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 2494, находящ се в кв. 113 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 102 / 28.05.2020

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2345, за който е отреден УПИ X259а, в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация на гр. Лясковец.

Решение № 101 / 28.05.2020

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 година без търг или конкурс.

Решение № 100 / 28.05.2020

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 99 / 28.05.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 98 / 28.05.2020

Относно: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 97 / 28.05.2020

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2019 г.

Решение № 96 / 14.05.2020

Относно: Провеждането на тържествени, културни и спортни мероприятия по повод празника на град Лясковец – 29 юни, включени в Културния календар на Община Лясковец и в Календарната план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия.

Решение № 95 / 14.05.2020

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

Решение № 94 / 30.04.2020

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) и продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

Решение № 93 / 30.04.2020

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 92 / 30.04.2020

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.

Решение № 91 / 30.04.2020

Относно: Молба за освобождаване от наем на помещенията, ползвани от „СМТЛ - ТАБАКОВ ДЕНТ“ ЕООД в сградата на Медицински център I – Лясковец.

Решение № 90 / 30.04.2020

Относно: Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредното положение на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

Решение № 89 / 30.04.2020

Относно: Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Решение № 88 / 30.04.2020

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 87 / 30.04.2020

Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност – Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на Община Лясковец до 2030 г.

Решение № 86 / 30.04.2020

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец през 2020 година.

Решение № 85 / 30.04.2020

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2021 година.

Решение № 84 / 30.04.2020

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2020 година.

Решение № 83 / 30.04.2020

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 82 / 30.04.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 81 / 30.04.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 80 / 23.03.2020

Относно: Предложение относно необходимостта от удължаване на срока на работата на временната комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за последните десет години.

Решение № 79 / 23.03.2020

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 78 / 23.03.2020

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 г.

Решение № 77 / 23.03.2020

Относно: Приемане на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 76 / 23.03.2020

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 75 / 23.03.2020

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.095, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 74 / 23.03.2020

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 година.

Решение № 73 / 23.03.2020

Относно: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 72 / 23.03.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 71 / 23.03.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 70 / 23.03.2020

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.

Решение № 69 / 05.03.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 68 / 05.03.2020

Относно: Ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец.

Решение № 67 / 05.03.2020

Относно: Ново обсъждане на Решение № 57 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 66 / 27.02.2020

Относно: Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.

Решение № 65 / 27.02.2020

Относно: Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за периода от последните десет години.

Решение № 64 / 27.02.2020

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2019 г.

Решение № 63 / 27.02.2020

Относно: Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.

Решение № 62 / 27.02.2020

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 61 / 27.02.2020

Относно: Ново обсъждане на Решение № 40 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-943/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 60 / 27.02.2020

Относно: Ново обсъждане на Решение № 39 по Протокол № 6 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-942/12.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 59 / 27.02.2020

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 58 / 06.02.2020

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 година.

Решение № 57 / 06.02.2020

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.

Решение № 56 / 06.02.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.

Решение № 55 / 06.02.2020

Относно: Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 54 / 06.02.2020

Относно: Приемане на План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 53 / 30.01.2020

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Решение № 52 / 30.01.2020

Относно: Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 51 / 30.01.2020

Относно: Предложение за допълнение на Решение № 579 от 25.07.2019 г на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 50 / 30.01.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.

Решение № 49 / 30.01.2020

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на гр. Лясковец, в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец.

Решение № 48 / 30.01.2020

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 47 / 30.01.2020

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 46 / 30.01.2020

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Лясковец за периода 2020-2023 г.

Решение № 45 / 30.01.2020

Относно: Предаване на новоизграден актив: „Водопровод по бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново.

Решение № 44 / 30.01.2020

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г.

Решение № 43 / 30.01.2020

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.

Решение № 42 / 30.01.2020

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № 41 / 30.01.2020

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 40 / 30.01.2020

Относно: Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на незастроени имоти или имоти, които не се ползват през цялата година на територията на Община Лясковец, при подадена декларация от собствениците или ползвателите на такива имоти, до края на предходната година.

Решение № 39 / 30.01.2020

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.