Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2008 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 233 / 22.12.2008

Относно: Определяне състава на работна група за изготвяне мероприятия, във връзка с градоустройството на населените места в Община Лясковец.

Решение № 232 / 22.12.2008

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 231 / 22.12.2008

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2008 година.

Решение № 230 / 22.12.2008

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.

Решение № 229 / 22.12.2008

Относно: Предложение от общински съветник, във връзка с предоставяне на материали.

Решение № 228 / 22.12.2008

Относно: Решение за осигуряване на собствено финансиране от Община Лясковец за проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”.

Решение № 227 / 22.12.2008

Относно: Предоставяне на безлихвен заем за финансиране на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет.

Решение № 226 / 22.12.2008

Относно: Допълнение към Решение № 198/28.10.2008 г. на Общински съвет – Лясковец за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 225 / 22.12.2008

Относно: Решение за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Мерданя”, Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони.

Решение № 224 / 22.12.2008

Относно: Решение за кандидатстване с проект „Строителство и рехабилитация на канализационна система и съоръжение за пречистване на отпадни води на село Драгижево”, Община Лясковец по Програма за развитие на селските райони.

Решение № 223 / 22.12.2008

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до месец март 2009 година включително.

Решение № 222 / 22.12.2008

Относно: Предложение от Даниела Стефанова Момъкова – директор на Детски ясли: Детска ясла „Мир” гр.Лясковец и Яслени групи с.Джулюница.

Решение № 221 / 22.12.2008

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2009 година.

Решение № 220 / 27.11.2008

Относно: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

Решение № 219 / 27.11.2008

Относно: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

Решение № 218 / 27.11.2008

Относно: Процедурно предложение, във връзка с предложение с изх.№ ОС-4483/18.11.2008г. относно разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Решение № 217 / 27.11.2008

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 216 / 27.11.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 215 / 27.11.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 214 / 27.11.2008

Относно: Проблеми и перспективи в градоустройството и сградостроителството на населените места на Община Лясковец.

Решение № 213 / 27.11.2008

Относно: Предоставяне на безлихвен заем по сметка „Европейски фондове” на Община Лясковец.

Решение № 212 / 27.11.2008

Относно: Предоставяне на средства за реализацията на проект.

Решение № 211 / 27.11.2008

Относно: Решение за кандидатстване с проект за изграждане на канализационна система, рехабилитация на водопреносната мрежа и довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец за селата Козаревец и Добри дял по Оперативна програма „Околна среда 2007 г.-2013 г.”.

Решение № 210 / 27.11.2008

Относно: Информация за състоянието на клубовете на пенсионера, находящи се на територията на Община Лясковец.

Решение № 209 / 27.11.2008

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта и туризма на територията на Община Лясковец.

Решение № 208 / 28.10.2008

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2008 година.

Решение № 207 / 28.10.2008

Относно: Утвърждаване списъка на пътуващите учители и допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация гр. Лясковец за 2008 година.

Решение № 206 / 28.10.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 205 / 28.10.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 204 / 28.10.2008

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 203 / 28.10.2008

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 202 / 28.10.2008

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост.

Решение № 201 / 28.10.2008

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решение № 200 / 28.10.2008

Относно: Предоставяне безлихвен заем на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 199 / 28.10.2008

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства по Проект „Красива България”.

Решение № 198 / 28.10.2008

Относно: Участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Решение № 197 / 28.10.2008

Относно: Участие на Община Лясковец като водеща организация по Оперативна програма „Регионално развитие”, операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество”.

Решение № 196 / 28.10.2008

Относно: Приемане Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

Решение № 195 / 28.10.2008

Относно: Програма за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.

Решение № 194 / 28.10.2008

Относно: Информация за състоянието на историческото наследство и паметниците на културата в гр.Лясковец.

Решение № 193 / 28.10.2008

Относно: Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

Решение № 192 / 28.10.2008

Относно: Предложение за отлагане обсъждането на представената информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

Решение № 191 / 28.10.2008

Относно: Предложение за продажба на дружествените дялове на Община Лясковец в „БУЛМЕКС-ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 190 / 28.10.2008

Относно: Информация за противопожарната обстановка на територията на Община Лясковец и проблеми, свързани с нея.

Решение № 189 / 28.10.2008

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2008-2009 година в Община Лясковец.

Решение № 188 / 25.09.2008

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на кабинет в „Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 187 / 25.09.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 186 / 25.09.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 185 / 25.09.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 184 / 25.09.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 183 / 25.09.2008

Относно: Провеждане на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 182 / 25.09.2008

Относно: Доклад за стопанисване и управление на общинска собственост – събрани средства от наем на жилищни и нежилищни помещения, и терени.

Решение № 181 / 25.09.2008

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на читалище „Напредък-1870” гр.Лясковец по Оперативна програма “Регионално развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

Решение № 180 / 25.09.2008

Относно: Информация за проблемите и перспективите в градоустройството и сградостроителството на населените места в Община Лясковец.

Решение № 179 / 25.09.2008

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 178 / 25.09.2008

Относно: Приемане на Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец.

Решение № 177 / 25.09.2008

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007.

Решение № 176 / 25.09.2008

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2009 година.

Решение № 175 / 25.09.2008

Относно: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2008г.

Решение № 174 / 28.08.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 173 / 28.08.2008

Относно: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

Решение № 172 / 28.08.2008

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.

Решение № 171 / 28.08.2008

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 170 / 28.08.2008

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 169 / 28.08.2008

Относно: Допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 168 / 28.08.2008

Относно: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Лясковец по чл.196, ал.5 от ЗУТ.

Решение № 167 / 28.08.2008

Относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.

Решение № 166 / 28.08.2008

Относно: Приемане на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 165 / 28.08.2008

Относно: Реконструкция водопровод и канализация на ул. „Никола Козлев” гр.Лясковец със средства от ПУДОС към МОСВ гр.София и остатък от средства по Програма ИСПА „Изграждане на РПСОВ – Г.Оряховица и Лясковец”.

Решение № 164 / 28.08.2008

Относно: Подготовка и кандидатстване с проект по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

Решение № 163 / 28.08.2008

Относно: Временен недостиг на средства, възникнал в процеса на изпълнение на общинския бюджет.

Решение № 162 / 28.08.2008

Относно: Приемане на допълнение в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 161 / 28.08.2008

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 160 / 28.08.2008

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.

Решение № 159 / 28.07.2008

Относно: Създаване на временна комисия, във връзка с изработване доклад за следприватизационен контрол на приватизирани обекти.

Решение № 158 / 28.07.2008

Относно: Молба от СМДЛ „ФОТОН” гр.Лясковец за отдаване под наем на кабинет в „Медицински център І” ЕООД, гр.Лясковец.

Решение № 157 / 28.07.2008

Относно: Откриване процедура за приватизация на обект от годишния план за приватизация.

Решение № 156 / 28.07.2008

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 155 / 28.07.2008

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 154 / 28.07.2008

Относно: Предложение за отдаване под наем чрез явен търг на обект – публична общинска собственост: язовир „Костимял – 2”, землище гр.Лясковец.

Решение № 153 / 28.07.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 152 / 28.07.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 151 / 28.07.2008

Относно: Обособяване на Комплекс за социални услуги в имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Лясковец, ул. „Младост” 2, и представляващ Урегулиран поземлен имот – І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец.

Решение № 150 / 28.07.2008

Относно: Решение, във връзка с молба от общински съветник.

Решение № 149 / 28.07.2008

Относно: Утвърждаване на водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма за таксиметрови автомобили, извършващи превоз на пътници на територията на Община Лясковец.

Решение № 148 / 28.07.2008

Относно: Приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, за периода 2008-2011 година.

Решение № 147 / 28.07.2008

Относно: Утвърждаване на План за защита при бедствия в Община Лясковец.

Решение № 146 / 28.07.2008

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Областна администрация – Велико Търново по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” и подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса”.

Решение № 145 / 28.07.2008

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 144 / 28.07.2008

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто тримесечие на 2008 година.

Решение № 143 / 28.07.2008

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2008 година.

Решение № 142 / 28.07.2008

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет- Лясковец от конституирането му до 30 юни 2008 г.

Решение № 141 / 29.06.2008

Относно: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.

Решение № 140 / 29.06.2008

Относно: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.

Решение № 139 / 29.06.2008

Относно: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към община Лясковец.

Решение № 138 / 29.06.2008

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 137 / 29.06.2008

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 136 / 26.06.2008

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 135 / 26.06.2008

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 134 / 26.06.2008

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 133 / 26.06.2008

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 132 / 26.06.2008

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 131 / 26.06.2008

Относно: Предложение за разглеждане на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 26.06.2008г. на закрито заседание.

Решение № 130 / 26.06.2008

Относно: Разпореждане с обект – общинска собственост.

Решение № 129 / 26.06.2008

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

Решение № 128 / 26.06.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 127 / 26.06.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 126 / 26.06.2008

Относно: Изключване на обекти-общинска собственост от Списъка за продажба през 2008 година по Закона за общинската собственост.

Решение № 125 / 26.06.2008

Относно: Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр.Лясковец и НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за 2008 година.

Решение № 124 / 26.06.2008

Относно: Определяне числеността на персонала във функция „Здравеопазване”.

Решение № 123 / 26.06.2008

Относно: Определяне числеността на общинска администрация.

Решение № 122 / 26.06.2008

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 121 / 26.06.2008

Относно: Предложение за дофинансиране бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков” с.Джулюница.

Решение № 120 / 26.06.2008

Относно: Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” с проект „Изграждане на Комплекс за социални услуги в Община Лясковец” – реконструкция на сграда Домашен социален патронаж, социално подпомагане, обществена трапезария и център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства”.

Решение № 119 / 26.06.2008

Относно: Искане от “Дентален център І – Велико Търново” ЕООД за отдаване под наем на кабинет в Здравен дом с.Джулюница.

Решение № 118 / 26.06.2008

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания.

Решение № 117 / 26.06.2008

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2008 година.

Решение № 116 / 29.05.2008

Относно: Допълване списъка на пътуващите в Общински администрация гр.Лясковец за 2008 година.

Решение № 115 / 29.05.2008

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 114 / 29.05.2008

Относно: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

Решение № 113 / 29.05.2008

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище.

Решение № 112 / 29.05.2008

Относно: Искане от Йордан Йорданов от гр.Г.Оряховица за разрешение за допускане на частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти ІХ-2163 в кв.17-негова собственост и ІІ-за озеленяване в кв.17-публична общинска собственост.

Решение № 111 / 29.05.2008

Относно: Промяна предназначението на поземлен имот с № 066024-частна общинска собственост, отразен с начин на трайно ползване – нива по картата за възстановена собственост на землище с. Джулюница, община Лясковец, местност “Качуля”.

Решение № 110 / 29.05.2008

Относно: Решение за кандидатстване с проект за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа на село Джулюница по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.

Решение № 109 / 29.05.2008

Относно: Разрешение на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД за сключване на договор за отдаване под наем на лекарски кабинети в Здравен дом с.Джулюница.

Решение № 108 / 29.05.2008

Относно: Разрешение за откриване на процедура за нов наемател на аптеката в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

Решение № 107 / 29.05.2008

Относно: Информация за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.

Решение № 106 / 29.05.2008

Относно: Предложение от Общински младежки съвет при СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец.

Решение № 105 / 29.05.2008

Относно: Разглеждане дейността на читалищата и мерки за подпомагането им.

Решение № 104 / 29.05.2008

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 103 / 24.04.2008

Относно: Ново обсъждане на Решение № 66 от 28.02.2008 година на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 102 / 24.04.2008

Относно: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Решение № 101 / 24.04.2008

Относно: Предоставяне на урегулиран поземлен имот VІІ-за Детски дом в кв.48 по плана на село Козаревец, Община Лясковец за безвъзмездно ползване за “Дом за стари хора”.

Решение № 100 / 24.04.2008

Относно: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в специализирана институция “Дом за стари хора” в община Лясковец.

Решение № 99 / 24.04.2008

Относно: Приемане на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 98 / 24.04.2008

Относно: Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.

Решение № 97 / 24.04.2008

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 96 / 24.04.2008

Относно: “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

Решение № 95 / 24.04.2008

Относно: Доклад от ликвидатора на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.

Решение № 94 / 24.04.2008

Относно: Вписване на заличаване на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец в Търговския регистър след приключване на ликвидацията.

Решение № 93 / 24.04.2008

Относно: Доклад от ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.

Решение № 92 / 24.04.2008

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото тримесечие на 2008 година.

Решение № 91 / 24.04.2008

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 90 / 24.04.2008

Относно: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2007 година.

Решение № 89 / 24.04.2008

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 88 / 24.04.2008

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 87 / 24.04.2008

Относно: Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” с проект “Съвременна образователна среда за децата на Община Лясковец – ремонт и обновяване на две начални училища “Никола Козлев” и “Цани Гинчев” гр.Лясковец”.

Решение № 86 / 24.04.2008

Относно: Предложение, във връзка с печалбата за 2007 година на “Медицински център І Лясковец” ЕООД.

Решение № 85 / 24.04.2008

Относно: Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2007 година.

Решение № 84 / 24.04.2008

Относно: Доклад за състояние и проблеми на Общия устройствен план на град Лясковец и съставните села в общината за периода на 2007 година.

Решение № 83 / 24.04.2008

Относно: Решение, във връзка със заявление от общински съветник.

Решение № 82 / 24.04.2008

Относно: Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 81 / 27.03.2008

Относно: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

Решение № 80 / 27.03.2008

Относно: Разпореждане с обект общинска собственост.

Решение № 79 / 27.03.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 78 / 27.03.2008

Относно: Предоставяне на безлихвен заем на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

Решение № 77 / 27.03.2008

Относно: Изменение на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 76 / 27.03.2008

Относно: Отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

Решение № 75 / 27.03.2008

Относно: Разглеждане проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.

Решение № 74 / 27.03.2008

Относно: Опазване на сградния фонд на закритата Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

Решение № 73 / 27.03.2008

Относно: Закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

Решение № 72 / 27.03.2008

Относно: Отлагане разглеждането на предложението относно закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

Решение № 71 / 27.03.2008

Относно: Проект на Община Лясковец за обновяване и модернизация на Читалище “Земеделец-1899” в село Козаревец по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Решение № 70 / 27.03.2008

Относно: Годишен план на Община Лясковец за кандидатстване с проекти пред международни донори и Европейските Структурни Фондове през 2008 година.

Решение № 69 / 27.03.2008

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2008 година в Община Лясковец.

Решение № 68 / 27.03.2008

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

Решение № 67 / 28.02.2008

Относно: Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 66 / 28.02.2008

Относно: Отдаване под наем язовири – публична общинска собственост.

Решение № 65 / 28.02.2008

Относно: Включване на обекти – общинска собственост в списъка за продажби по ЗОС през 2008 година.

Решение № 64 / 28.02.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 63 / 28.02.2008

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.

Решение № 62 / 28.02.2008

Относно: Приемане Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида при Община Лясковец.

Решение № 61 / 28.02.2008

Относно: Определяне числеността на общинска администрация.

Решение № 60 / 28.02.2008

Относно: Допълнение на Решение № 41 от 31.01.2008 година на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 59 / 28.02.2008

Относно: Кандидатстване за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Решение № 58 / 28.02.2008

Относно: Приемане Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

Решение № 57 / 28.02.2008

Относно: Общинска програма за закрила на детето за 2008 година.

Решение № 56 / 28.02.2008

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец март до края на 2008 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в календара.

Решение № 55 / 28.02.2008

Относно: Информация за лечебната дейност на “Медицински център І Лясковец” ЕООД през 2007 година, сравнена с 2005 година и 2006 година.

Решение № 54 / 28.02.2008

Относно: Информация за състояние и динамика на престъпността, както и опазването на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Лясковец.

Решение № 53 / 28.02.2008

Относно: Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 52 / 11.02.2008

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 51 / 31.01.2008

Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда, и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

Решение № 50 / 31.01.2008

Относно: Предложение от ликвидатора на “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец, относно продължаване срока на ликвидация на дружеството.

Решение № 49 / 31.01.2008

Относно: Доклад на ликвидатора на “БКС” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец и “Лотос” (в ликвидация) ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 48 / 31.01.2008

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 47 / 31.01.2008

Относно: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2008 година.

Решение № 46 / 31.01.2008

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2008 година.

Решение № 45 / 31.01.2008

Относно: Утвърждаване на културните мероприятия за месеците януари и февруари 2008 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

Решение № 44 / 31.01.2008

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2008 година.

Решение № 43 / 31.01.2008

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 42 / 31.01.2008

Относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 година на територията на Община Лясковец.

Решение № 41 / 31.01.2008

Относно: Използване на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2007 година през 2008 година.

Решение № 40 / 31.01.2008

Относно: Отчет на бюджета за 2007 година на Община Лясковец.