Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2011 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 39 / 29.12.2011

Относно: Изменение на Решение № 661/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 38 / 29.12.2011

Относно: Изменение на Решение № 660/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 37 / 29.12.2011

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/018 по проект „Карвинг – Фестивал „Лясковец „Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.

Решение № 36 / 29.12.2011

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2012 година.

Решение № 35 / 29.12.2011

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Янтра”.

Решение № 34 / 29.12.2011

Относно: Определяне делегати на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение № 33 / 29.12.2011

Относно: Упълномощаване на кмета на общината да представлява Община Лясковец в Регионално сдружение „За чисти селища” и упълномощаване на втори представител, при невъзможност от страна на кмета да присъства на заседанията на УС на сдружението.

Решение № 32 / 29.12.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 31 / 29.12.2011

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 30 / 29.12.2011

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 29 / 29.12.2011

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.

Решение № 28 / 29.12.2011

Относно: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Решение № 27 / 29.12.2011

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2011 година.

Решение № 26 / 29.12.2011

Относно: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Решение № 25 / 29.12.2011

Относно: Възобновяване дейността на стоматологичния кабинет в корпус І на СОУ "Максим Райкович" от 01.01.2012 г.

Решение № 24 / 29.12.2011

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2012 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 23 / 29.12.2011

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2012 година.

Решение № 22 / 29.12.2011

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 21 / 29.12.2011

Относно: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2011 година и актуализацията му.

Решение № 20 / 29.12.2011

Относно: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 19 / 29.11.2011

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 07.11.2011 г.

Решение № 18 / 29.11.2011

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение № 17 / 29.11.2011

Относно: Създаване на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решение № 16 / 29.11.2011

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица”.

Решение № 15 / 29.11.2011

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2012 година.

Решение № 14 / 29.11.2011

Относно: Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 13 / 29.11.2011

Относно: Откриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана от държавата дейност, с капацитет двадесет потребители.

Решение № 12 / 29.11.2011

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № РД-50-140 от 13.10.2011 г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” за Проект „Изпълнение на стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица”, сключен между Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 11 / 29.11.2011

Относно: Изменение състава на постоянни комисии в Общински съвет-Лясковец.

Решение № 10 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 9 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 8 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 7 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 6 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 5 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 4 / 17.11.2011

Относно: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 3 / 17.11.2011

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 2 / 07.11.2011

Относно: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 1 / 07.11.2011

Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 718 / 21.09.2011

Относно: Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 717 / 21.09.2011

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.

Решение № 716 / 21.09.2011

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.

Решение № 715 / 21.09.2011

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Лясковец.

Решение № 714 / 21.09.2011

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.

Решение № 713 / 21.09.2011

Относно: Съгласие за участие на Община Лясковец за финансиране на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда” 2007-2013.

Решение № 712 / 08.09.2011

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.

Решение № 711 / 08.09.2011

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 710 / 08.09.2011

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за месеците юли и август 2011 година.

Решение № 709 / 08.09.2011

Относно: Искане на разрешение от управителя на „Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

Решение № 708 / 08.09.2011

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2011/2012 година.

Решение № 707 / 25.08.2011

Относно: Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 година.

Решение № 706 / 25.08.2011

Относно: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

Решение № 705 / 25.08.2011

Относно: Заявление относно закупуване на лозе в масив 155, парцел 034.

Решение № 704 / 25.08.2011

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 703 / 25.08.2011

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 702 / 25.08.2011

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 701 / 25.08.2011

Относно: Приемане на допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 700 / 28.07.2011

Относно: Ново обсъждане на Решение № 668 от 23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № СА 03-03-14 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 699 / 28.07.2011

Относно: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.

Решение № 698 / 28.07.2011

Относно: Ново обсъждане на Решение № 654 от 23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № СА 03-03-13 от 11.07.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Решение № 697 / 28.07.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна.

Решение № 696 / 28.07.2011

Относно: Определяне предназначение на общински жилища.

Решение № 695 / 28.07.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 694 / 28.07.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 693 / 28.07.2011

Относно: Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост.

Решение № 692 / 28.07.2011

Относно: Отдаване под наем на обект - публична общинска собственост.

Решение № 691 / 28.07.2011

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 690 / 28.07.2011

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2011 година.

Решение № 689 / 28.07.2011

Относно: Искане от УС при НЧ „Пробуждане-1896” с.Джулюница за финансова помощ, във връзка с ремонт.

Решение № 688 / 28.07.2011

Относно: Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г.

Решение № 687 / 28.07.2011

Относно: Изменение на Решение № 452/29.04.2010 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 686 / 28.07.2011

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”, Бюджетна линия BG051P001-5.1.02, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Решение № 685 / 28.07.2011

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Решение № 684 / 28.07.2011

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2011 година.

Решение № 683 / 28.07.2011

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.

Решение № 682 / 28.07.2011

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2011 година.

Решение № 681 / 23.06.2011

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 680 / 23.06.2011

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 679 / 23.06.2011

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 678 / 23.06.2011

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 677 / 23.06.2011

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 676 / 23.06.2011

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 675 / 23.06.2011

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 674 / 23.06.2011

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 673 / 23.06.2011

Относно: Разглеждане на точка 20 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2011 г. на закрито заседание.

Решение № 672 / 23.06.2011

Относно: Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към община Лясковец.

Решение № 671 / 23.06.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр.Варна.

Решение № 670 / 23.06.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

Решение № 669 / 23.06.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

Решение № 668 / 23.06.2011

Относно: Разпореждане с общинско имущество.

Решение № 667 / 23.06.2011

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 586/22.02.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 666 / 23.06.2011

Относно: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 665 / 23.06.2011

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

Решение № 664 / 23.06.2011

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” на редовно годишно събрание.

Решение № 663 / 23.06.2011

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” на редовно годишно събрание.

Решение № 662 / 23.06.2011

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.4-05/2009/010 проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”.

Решение № 661 / 23.06.2011

Относно: Изменение на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 660 / 23.06.2011

Относно: Изменение на Решение № 620/28.04.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг- кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 659 / 23.06.2011

Относно: Решение за провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец, общ.Лясковец в обхвата на: 1. Урегулирани поземлени имоти ІІ – за стадион и І – резервен терен в квартал 2, улица с о.т. 2а-9а-10а и вътрешно – квартално пространство, разположено на юг от нея; 2. Квартали: № 55 - ограничен от улици с о.т. 81-86, 86-88а-84, 84-81, № 92- ограничен от улици с о.т. 82-83, 83-150, 150-151, 151-82 и северозападната част от квартал № 88, граничещ с улица с осови точки 83-150, с обособени в тях урегулирани поземлени имоти.

Решение № 658 / 23.06.2011

Относно: Молба за съгласие за построяване на летен бар и бюфет в УПИ ХХV - за обществено строителство в кв.68 на гр.Лясковец.

Решение № 657 / 23.06.2011

Относно: Удължаване срока на концесията на язовир “Костимял - горен”, землище гр.Лясковец.

Решение № 656 / 23.06.2011

Относно: Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.

Решение № 655 / 23.06.2011

Относно: Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 654 / 23.06.2011

Относно: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.

Решение № 653 / 23.06.2011

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2010/2011 г., сравнена със стопанската 2009/2010 г.

Решение № 652 / 23.06.2011

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2011/2012 г., които се утвърждават с акт на Министерски съвет.

Решение № 651 / 23.06.2011

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2011 година.

Решение № 650 / 26.05.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Никола Димитров Лазаров гр.Горна Оряховица.

Решение № 649 / 26.05.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Петранка Костова Бучева от гр. Варна.

Решение № 648 / 26.05.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.

Решение № 647 / 26.05.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 646 / 26.05.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 645 / 26.05.2011

Относно: Продажба на общинско жилище.

Решение № 644 / 26.05.2011

Относно: Включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 година, по реда на Закона за общинската собственост.

Решение № 643 / 26.05.2011

Относно: Изменение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 642 / 26.05.2011

Относно: Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 641 / 26.05.2011

Относно: Обявяване на 29 юни 2011 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.

Решение № 640 / 26.05.2011

Относно: Предоставяне на средства на ФК „Владислав” с.Джулюница и ХК „Владислав 2009” с.Джулюница.

Решение № 639 / 26.05.2011

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 638 / 26.05.2011

Относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 637 / 26.05.2011

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.

Решение № 636 / 26.05.2011

Относно: Изменение на Решение № 578/27.01.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 635 / 26.05.2011

Относно: Кандидатстване с проект „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по втора процедура по усвояване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от японското правителство за икономическо и социално развитие на Република България.

Решение № 634 / 26.05.2011

Относно: Доклад за мерките при бедствия, аварии и катастрофи за периода януари – май 2011 година.

Решение № 633 / 26.05.2011

Относно: Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.

Решение № 632 / 26.05.2011

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2012 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година”.

Решение № 631 / 26.05.2011

Относно: Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Участък „Полиция” - Лясковец през 2010 година.

Решение № 630 / 28.04.2011

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 629 / 28.04.2011

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 628 / 28.04.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 627 / 28.04.2011

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 626 / 28.04.2011

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 625 / 28.04.2011

Относно: Определяне наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд (ОПФ).

Решение № 624 / 28.04.2011

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2011 година.

Решение № 623 / 28.04.2011

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2011 година в община Лясковец.

Решение № 622 / 28.04.2011

Относно: Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства.

Решение № 621 / 28.04.2011

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 620 / 28.04.2011

Относно: Изменение на Решение № 557/28.12.2010 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 619 / 28.04.2011

Относно: Прехвърляне на притежаваните от Община Лясковец акции в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр.Велико Търново.

Решение № 618 / 28.04.2011

Относно: Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2010 г.

Решение № 617 / 28.04.2011

Относно: Годишен отчет на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 616 / 28.04.2011

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2011 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.

Решение № 615 / 28.04.2011

Относно: Информация за изпълнение на общинската програма за закрила на детето - 2010 година.

Решение № 614 / 28.04.2011

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.

Решение № 613 / 31.03.2011

Относно: Точка „Питания” в заседанията на Общински съвет-Лясковец .

Решение № 612 / 31.03.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 611 / 31.03.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Василев Русев от гр.Лясковец.

Решение № 610 / 31.03.2011

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Никола Димитров Лазаров от гр.Горна Оряховица.

Решение № 609 / 31.03.2011

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 608 / 31.03.2011

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 607 / 31.03.2011

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година.

Решение № 606 / 31.03.2011

Относно: Удължаване срока на Договор от 18.01.2008 г. за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ), съсобствена между Община Горна Оряховица и Община Лясковец.

Решение № 605 / 31.03.2011

Относно: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Козаревец.

Решение № 604 / 31.03.2011

Относно: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Решение № 603 / 31.03.2011

Относно: Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

Решение № 602 / 31.03.2011

Относно: Предложение за поставяне на паметна плоча.

Решение № 601 / 31.03.2011

Относно: Предложение за поставяне на паметна плоча.

Решение № 600 / 31.03.2011

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на декември 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 599 / 31.03.2011

Относно: Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2010 година, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 598 / 31.03.2011

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2010 година.

Решение № 597 / 22.02.2011

Относно: Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 596 / 22.02.2011

Относно: Приемане на 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и кандидатстване на Община Лясковец за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Решение № 595 / 22.02.2011

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 594 / 22.02.2011

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище.

Решение № 593 / 22.02.2011

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Карвинг фестивал - Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Решение № 592 / 22.02.2011

Относно: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

Решение № 591 / 22.02.2011

Относно: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

Решение № 590 / 22.02.2011

Относно: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация - Лясковец.

Решение № 589 / 22.02.2011

Относно: Участието на Община Лясковец в проект „Панаир на добрите идеи” на Сдружение ”МИГ Лясковец - Стражица” към Фондация „Америка за България”.

Решение № 588 / 22.02.2011

Относно: Включване на общински нежилищен имот в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 г.

Решение № 587 / 22.02.2011

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 586 / 22.02.2011

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 585 / 27.01.2011

Относно: Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

Решение № 584 / 27.01.2011

Относно: Обявяване на имот-публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

Решение № 583 / 27.01.2011

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 582 / 27.01.2011

Относно: Разпореждане с имот-частна общинска собственост.

Решение № 581 / 27.01.2011

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище за продажба

Решение № 580 / 27.01.2011

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2011 година.

Решение № 579 / 27.01.2011

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2010 година.

Решение № 578 / 27.01.2011

Относно: Изменение на Решение № 520/30.09.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД.

Решение № 577 / 27.01.2011

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 576 / 27.01.2011

Относно: Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2010 година през 2011 година.

Решение № 575 / 27.01.2011

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 574 / 27.01.2011

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 573 / 27.01.2011

Относно: Информация за изпълнението на Общинската програма за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец.

Решение № 572 / 27.01.2011

Относно: Приемане отчета на бюджета за 2010 година на Община Лясковец.

Решение № 571 / 27.01.2011

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2010 година.