Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2007 година

1. Приходи:4 349 136 лв
1.1. Приходи с държавен характер:2 194 179 лв
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗДДФЛ съгл. чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г.:2 163 450 лв
- Преходен остатък:30 729 лв
1.2. Приходи с общински характер:2 154 957 лв
- Данъчни приходи:262 000 лв
- Неданъчни приходи:751 897 лв
- Обща изравнителна субсидия:259 700 лв
- За компенсиране на пътния данък:100 300 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи:105 700 лв
- За ремонт на общински пътища:91 300 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване:15 700 лв
- Преходен остатък:688 067 лв
- Задължения по финансов лизинг:- 119 707 лв
2. Разходи:4 349 136 лв
- Държавни дейности:2 194 179 лв
- Общински дейности:2 103 022 лв
в т.ч. дофинансиране:51 935 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":821 108 лв
в т.ч. дофинансиране:51 935 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":70 265 лв
- Функция "Образование":1 627 851 лв
- Функция "Здравеопазване":259 069 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":174 184 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":550 352 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":144 134 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":643 031 лв
- Функция "Други":59 142 лв
в т.ч. резерв:15 000 лв