Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2018 година

1. Приходи:7 522 757 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:4 455 742 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:4 044 668 лв
- §88-03:- 9 933 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет:3 500 лв
- Преходен остатък:417 507 лв
1.2. Приходи за местни дейности:3 067 015 лв
- Данъчни приходи:1 080 000 лв
- Неданъчни приходи:1 476 637 лв
- Обща изравнителна субсидия:663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:268 600 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:57 700 лв
- Други:- 969 276 лв
- Приватизация:150 000 лв
- Преходен остатък:339 854 лв
- Остатък към 31.12.2018 г.:0 лв
2. Разходи:7 522 757
2.1. За делегирани държавни дейности:4 673 341 лв
- От държавни трансфери:4 455 742 лв
- От собствени приходи:217 599 лв
2.2. За местни дейности:2 849 416 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 214 619 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":158 559 лв
- Функция "Образование":3 120 197 лв
- Функция "Здравеопазване":343 241 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":513 965 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 606 813 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":306 668 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":107 965 лв
- Функция "Други":151 000 лв
Документи
02.02.2018: Бюджет на Община Лясковец за 2018 г.
22.02.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2018 г.
16.03.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2018 г.
20.04.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2018 г.
27.04.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.
15.05.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2018 г.
12.06.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2018 г.
13.07.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2018 г.
30.07.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.
20.08.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2018 г.
17.09.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2018 г.
12.10.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2018 г.
31.10.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.
14.11.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2018 г.
14.12.2018: Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2018 г.
16.01.2019: Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2018 г.
10.09.2019: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.